Staż pierwszy krok do sukcesu 2016-2017

 

 

"Staż - pierwszy krok do sukcesu"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2017 r.

 

P   R   O   G   R   A   M                A   R   C   H   I   W   A   L   N   Y

 

Przed przystąpieniem do projektu proszę o dokładne zapoznanie się z:

REGULAMINEM KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH STAŻY STUDENCKICH

 

Załączniki do niniejszego Regulaminu:

Formularz zgłoszeniowy do Projektu –
Załącznik nr 1
Oświadczenie o znajomości języka obcego – Załącznik nr 2
Umowa trójstronna – Załącznik nr 3
Indywidualny Program Stażu – Załącznik do umowy nr 3.1
Oświadczenie Stażysty dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – Zał. do umowy nr 3.2
Dziennik Stażu – Załącznik do umowy nr 3.3
Listy obecności – Załącznik do umowy nr 3.4
Zaświadczenia o odbytym Stażu – Załącznik do umowy nr 3.5
Umowa 2 stronna – Załącznik nr 4
Oświadczenie o nie przekroczeniu 276 godz. – Załącznik do umowy nr 4.1
Oświadczenie Opiekuna dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – Zał. do umowy nr 4.2
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia (stypendium) – Załącznik nr 5
Sprawozdanie końcowe – Załącznik nr 6
Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie –
Załącznik nr 7
Pre/post test
Ankieta ewaluacyjna
Ankieta dotycząca sytuacji stażysty po zakończeniu udziału w projekcie (do 1 miesiąca)
Ankieta dotycząca statusu osoby na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie (do 3 miesięcy)
Dane uczestnika projektu
Oświadczenie uczestnika projektu
Druk ZUS ZZA
Druk ZUS ZUA
Druk ZUS ZWUA

 

DANE KONTAKTOWE


Biuro projektu

 • Biuro Programów Dydaktyczno - Naukowych; Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego;
  al. Mickiewicza 21, pok. 1B; 31-120 Kraków, czynne w godz. 10.00-14.00, lub po umówieniu telefonicznym

Kierownik projektu (jednocześnie odpowiedzialny za staże krajowe)

Koordynator wydziałowy (jednocześnie odpowiedzialna za staże zagraniczne)

Specjalista ds. administracyjno finansowych

 • Katarzyna Trochanowska; tel. 12 662 44 25; k.trochanowska@ur.krakow.pl
  Biuro Programów Dydaktyczno - Naukowych; Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego; al. Mickiewicza 21, pok. 1B; 31-120 Kraków

Specjalista ds. administracyjnych

 • Agnieszka Kapczyńska-Pacześ; tel: 12 662 44 25, a.paczes@ur.krakow.pl
  Biuro Programów Dydaktyczno - Naukowych; Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego; al. Mickiewicza 21, pok. 6; 31-120 Kraków

 

ADRES DO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW


Jeżeli istnieje konieczność przesłania dokumentów projektowych drogą poczty tradycyjnej, proszę tego dokonać za pomocą listu  priorytetowego poleconego na adres: Specjalista ds. administracyjnych Agnieszka Kapczyńska-Pacześ adres j/w

 

REKRUTACJA


Lista rankingowa aplikujących na staż; 17.03.2017r.

 

PODPISANIE UMÓW


Warunkiem rozpoczęcia Stażu jest podpisanie:

 • umowy trójstronnej (Załącznik nr 3);
 • umowy dwustronnej (Załącznik nr 4).

  

Umowy te wypełnia i drukuje Biuro Projektu. W tym celu obowiązkiem Stażysty/ki jest wypełnienie i wysłanie w wersji "online" zawierającego dane jednostki przyjmującej na staż oraz Stażysty.
Zredagowane i podpisane umowy będą do odbioru u Specjalisty ds. administracyjnych (adres j/w).


Zadania stażysty

 Przed rozpoczęciem stażu Stażysta/ka ma obowiązek dostarczyć do Biura Projektu następujące dokumenty:

 • trzy egzemplarze umowy trójstronnej (w tym egzemplarz podpisany przez Radcę Prawnego Uczelni) podpisanej przez Stażystę/kę oraz Instytucję Przyjmującą na Staż (Załącznik nr 3);
 • dwa egzemplarze umowy dwustronnej (Załącznik nr 4) popisane przez Opiekuna;
 • opracowany wspólnie z Opiekunem Stażu Indywidualny Program Stażu (wraz z częścią dotyczącą harmonogramu pracy Stażysty).

W przypadku stażu krajowego (Indywidualny Program Stażu - Załącznik do umowy nr 3.1), w przypadku stażu zagranicznego Indywidualny Program Stażu opracowany w języku angielskim lub języku urzędowym kraju odbywania stażu;

 • oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (Załącznik do umowy nr 3.2);
 • formularz "Dane uczestnika projektu";
 • formularz "Oświadczenie uczestnika projektu";
 • Pre test;
 • Druk zgłoszeniowy ZUS ZUA.

 

Zadania opiekuna

Z opiekunem Stażysty/ki podpisana zostanie umowa dwustronna (Załącznik nr 4).
W celu wypełnienia umowy dwustronnej (Załącznik nr 4) uprasza się Opiekunów o wypełnienie i wysłanie FORMULARZ 2 w wersji "online", lub przesłanie na adres Specjalisty ds. administracyjnych (adres j/w) swoich danych zawartych w umowie w formie pisemnej na FORMULARZ 3.
Wynagrodzenie dla Opiekunów wypłacane będzie jednorazowo po zakończeniu stażu. Opiekun zobowiązany jest dodatkowo do uzupełnienia i dostarczenia do Biura Projektu:

 • oświadczenia dotyczącego nie przekraczania 276 godzin pracy na rzecz projektów i pracy w instytucjach publicznych (Załącznik do umowy nr 4.1);
 • oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeniowego (Załącznik do umowy nr 4.2);
 • druk ZUS ZZA.


Polisy NNW

Każdy ze Stażystów, po wykonaniu badań lekarskich otrzyma na mail podany w dokumentach Projektu wersję elektroniczną Polisy NNW przesłaną przez Agenta Ubezpieczeniowego Firmy COMPENSA Vienna Insurance Group, którą należy wydrukować i mieć w swoich dokumentach w razie potrzeby.
Obowiązkowe badania lekarskie dla stażystów
Zgodnie z wymogami Projektu, badania wykonują tylko stażyści staży zagranicznych w Przychodni ESKULAP, Os. Złota Jesień 7, 31-827 Kraków, nr tel: (12)644-98-99. Badania można wykonywać od 28 czerwca 2016 roku. Proszę, aby w pierwszej kolejności na badania wykonali Stażyści rozpoczynający staż w terminie 1-4 lipca 2016 roku. Przychodnia otrzymała Listę Stażystów, na którą w Rejestracji Przychodni należy się powołać. Nie potrzebujecie Państwo żadnych skierowań.

REALIZACJA STAŻU


W trakcie trwania stażu Stażysta ma obowiązek Systematycznego prowadzenia:

 • Dziennika stażu (Załącznik do umowy nr 3.3);
 • Listy obecności (Załącznik do umowy nr 3.4).

Warunkiem wypłaty Stażyście/stce wynagrodzenia (stypendium) przez pierwsze dwa miesiące jest dostarczenie do 5-go dnia roboczego  po przepracowanym miesiącu następujących dokumentów:

 • Dziennika stażu podpisanego przez Opiekuna Stażu (Załącznik do umowy nr 3.3);
 • Listy obecności zaakceptowanej przez Opiekuna Stażu (Załącznik do umowy nr 3.4);
 • Wniosku o wypłatę wynagrodzenia (stypendium) (Wniosek - Załącznik nr 5).

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć za pośrednictwem pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu, którego oryginał pozostaje do wglądu i musi zostać przedłożony wraz z pozostałymi dokumentami na zakończenie stażu. Dostarczenie dokumentacji po terminie skutkować będzie wypłatą wynagrodzenia (stypendium) w kolejnym cyklu rozliczeniowym.
Dokumenty wysłać na adres e-mail: k.trochanowska@ur.krakow.pl.
W temacie listu umieścić słowo "Stypendium 2 - Imię i Nazwisko".
Wypłata trzeciej transzy dokonana zostanie po pozytywnej weryfikacji oryginalnych dokumentów dostarczonych osobiście.


ZAKOŃCZENIE STAŻU


Na zakończenie stażu należy sporządzić i dostarczyć:

 • oryginalne dokumenty związane z realizacją stażu;
 • sprawozdanie końcowe wg ustalonego wzoru (Załącznik nr 6) (min. 5 stron) zgodne z efektami kształcenia na Kierunku Technologii Żywności i Żywienia Człowieka;
 • zaświadczenie o odbytym Stażu wydany
 • ankietę ewaluacyjną;m przez Instytucję Przyjmującą na Staż (Załącznik do umowy nr 3.5);
 • post-test;
 • druk wyrejestrowujący stażystę ZUS ZWUA;
 • druk wyrejestrowujący opiekuna ZUS ZWUA.

do Biura Projektu w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty ukończenia Stażu.

HARMONOGRAM ODYWANIA STAŻU


Harmonogram odbywania stażu - I edycja - Pobierz

Harmonogram odbywania stażu - II edycja - Pobierz

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK