Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) na Wydziale Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1596). USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym –tekst jednolity.

Statut Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie przyjętego przez Senat w dniu 29 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 66/2015.

Zarządzenie nr 17/2007 Rektora AR z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów w zakresie jakości kształcenia.

Zarządzenie Rektora AR Nr 16/2007 z dnia 30 maja 2007  w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych.

Regulamin Studiów – stanowiący załącznik 1 do Zarządzenia Rektora  nr 17/2016 z dnia 05 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 51/2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. (wraz ze zmianami wprowadzonym i zarządzeniem 59/2016) w sprawie określenia wytycznych do opracowywania planów i  programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Zarządzenie Nr 71/2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

Głównym celem Wewnętrznego Systemu Z zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) jest doskonalenie procesu dydaktycznego poprzez:

  • zapewnianie kompetentnej kadry naukowo-dydaktycznej kształcącej w oparciu o programy nauczania uwzględniające najnowsze osiągnięcia nauki i techniki,
  • przestrzeganie akademickich standardów nauczania i partnerskich stosunków pomiędzy nauczycielami akademickimi a studentami,
  • podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności kształcenia poprzez dostosowanie programów studiów do wymagań rynku pracy,
  • rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz zacieśnianie współpracy z krajowymi (w tym szczególnie regionalnymi) przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi i jednostkami administracji samorządowej,
  • kształtowanie kultury jakości będącej połączeniem świadomości pracowników i studentów oraz dążenia do doskonalenia jakości kształcenia.

 

Schemat organizacyjny

 

Tekst alternatywny

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR