PRAKTYKI ZAWODOWE

PRAKTYKA „KROK PO KROKU”

ORGANIZACJA PRAKTYKI

1. Do końca semestru poprzedzającego semestr, w którym powinna odbyć się praktyka, student ma obowiązek zapoznać się z procedurą realizacji praktyki zawodowej i związanymi z nią załącznikami, co poświadcza podpisem w stosownym Oświadczeniu studenta (Załącznik 1).

2. Student zobowiązany jest posiadać aktualne w okresie trwania praktyki badania lekarskie, potwierdzające zdolność do ich odbycia. Skierowanie na w/w badania można odebrać w dziekanacie Wydziału.

3. Student zobowiązany jest ubezpieczyć się na okres praktyki od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a w przypadku wymagań Instytucji przyjmującej na praktykę wykupić także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

4. Miejsce realizacji praktyki studenci wybierają samodzielnie, kierując się wytycznymi zamieszczonymi w Ramowym Programie Praktyk (Załącznik 2). W uzasadnionych przypadkach miejsce to może zostać wskazane przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich (PDPS) lub innego nauczyciela.

 

 Kierunek studiów Ścieżka Forma studiów  Rok studiów/semestr  Liczba godzin  Ramowy program praktyk
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  Technologia Żywności  S  Trzeci / VI  160 godz.  do_pobrania
  Technologia Żywności  NS   Drugi / IV   80 godz. do_pobrania 
 Trzeci / VI   80 godz.
 Żywienie Człowieka  S  Trzeci / VI   160 godz. do_pobrania 
 Biotechnologia Żywności  S  Trzeci / VI   160 godz.  do_pobrania
 Jakość i bezpieczeństwo żywności  S  Trzeci / VI   160 godz.  do_pobrania
Dietetyka        S Pierwszy / II    200 godz.   do_pobrania
 Drugi / IV    200 godz.
 Trzeci / VI   200 godz.
Browanictwo i Słodownictwo        S  Pierwszy / II    160 godz. do_pobrania
 Drugi / IV   320godz.
Trzeci / VI   320 godz.
Czwarty / VII    160 godz.

 

5. Studenci samodzielnie zwracają się do wybranej Instytucji z prośbą o przyjęcie na praktykę. W tym celu wypełniają Podanie o praktykę (Załącznik 3), uzyskują akceptację miejsca i proponowanego terminu realizacji praktyki przez PDPS.

6. Kryteriami weryfikacji Instytucji przyjmującej na praktykę są: profil działalności zgodny z kierunkiem kształcenia studenta.

7. Podanie o praktykę wraz z Planem praktyk (Załącznik 4) powinno być złożone w terminie do 30 kwietnia br do PDPS.

8. Listę studentów odbywających praktyki w danym roku akademickim wraz z wykazem Instytucji i zaakceptowanym terminem, w którym będą oni odbywali praktykę, PDPS przekazuje do Biura Karier i Kształcenia Praktycznego UR w Krakowie, w celu przygotowania Porozumienia pomiędzy Uczelnią a Instytucją przyjmującą na praktykę (Załącznik 5).

9. Porozumienie między Uczelnią i Instytucją przyjmującą na praktykę, przygotowuje w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i podpisuje z upoważnienia Rektora pracownik Biura Karier i Kształcenia Praktycznego. Porozumienie przesyłane jest w wersji papierowej do Instytucji przyjmującej, która jeden podpisany egzemplarz odsyła do Uczelni.

10. Przykładowa lista zakladów w których w ubiegłych latach studenci odbywali praktyki:

REALIZACJA PRAKTYKI

1. Student zobowiązany jest posiadać odzież ochronną wymaganą przez Jednostkę, w której odbywa praktykę.

2. Student ma obowiązek przestrzegać przepisy o dyscyplinie i zasadach BHP, jakie przyjęto w jednostce przyjmującej. Student ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zawinione szkody spowodowane w miejscu i czasie trwania praktyki. W razie naruszenia przez studenta obowiązującego w miejscu praktyki porządku i dyscypliny pracy, Instytucja przyjmująca na praktykę może zwrócić się do Uczelni o odwołanie studenta z praktyki.

3. W czasie całego okresu praktyki student powinien prowadzić systematycznie i starannie Dziennik praktyki (Załącznik 6), w którym odnotowuje przebieg praktyki, uwzględniając datę, liczbę godzin i opis wykonanych zadań i czynności zawodowych. Osoba reprezentująca Instytucję, czyli Zakładowy Opiekun Praktyki, potwierdza podpisem dokonany przez studenta wpis.

4. Student po odbyciu pełnego wymiaru praktyki przedkłada wszystkie karty Dziennika Zakładowemu Opiekunowi Praktyki, który podsumowuje przebieg praktyki i ocenia zachowanie studenta poprzez wyrażenie opinii o jego zaangażowaniu oraz nabytych przez studenta umiejętnościach, co potwierdza podpisem pod swoją opinią.

5. Student w Sprawozdaniu końcowym z praktyki (Załącznik 7) zamieszcza opis wykonanych podczas praktyki zadań zawodowych służących realizacji Ramowego programu praktyki.

ZALICZENIE PRAKTYK

1. Po zakończeniu praktyki, ale nie później niż do końca trwania semestru, w którym powinien zrealizować praktykę, student składa PDPS lub innemu wyznaczonemu nauczycielowi (lista poniżej) komplet dokumentów i przystępuje do egzaminu ustnego.

2. Pozytywną ocenę z egzaminu student otrzymuje w wyniku weryfikacji przedstawionych dokumentów oraz osiągniętych efektów uczenia się. Na tej podstawie następuje wpisanie oceny do systemu USOS.

3. Student może ubiegać się o zaliczenie części lub całości praktyki, bez konieczności jej realizacji, na podstawie osiągniętych efektów uczenia się w wyniku wykonywanej przez pracy zawodowej, stażu lub innych form aktywności zawodowej. W takim trybie, zgodę na uznanie efektów uczenia się wyraża PDPS oceniając dokumenty dostarczone przez studenta. Nie zwalnia to studenta z obowiązku zdania egzaminu w wymaganym terminie.

4. O zaliczenie praktyki w takim trybie, może ubiegać się student, który złoży Podanie o zaliczenie praktyki wraz ze stosownym dokumentem (Załącznik 8).

 

Dane kontaktowe:

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

Kierunek: Dietetyka
dr hab. inż. Magdalena Franczyk-Żarów prof. URK
Tel. 12 662 48 33; e-mail: magdalena.franczyk-zarow@urk.edu.pl

Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
dr hab. inż. Adam Florkiewicz, prof. URK
Tel. 012 662 48 29 ; e-mail: adam.florkiewicz@urk.edu.pl

Kierunek: Browarnictwo i Słodownictwo
dr inż. Marek Zdaniewicz prof. URK
Tel. : 12 662 47 91; e-mail: marek.zdaniewicz@urk.edu.pl

Dokumenty do pobrania:

WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZALICZAJĄCYCH PRAKTYKI NA KIERUNKU TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

Imię i nazwisko:

Katedra:

Termin zaliczenia:

dr hab. inż. Adam Florkiewicz, prof. URK  Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (ścieżka Technologii Gastronomicznej)

 

dr hab. inż. Piotr Gębczyński, prof. URK   Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (ścieżka Technologii Owoców-Warzyw i Grzybów)

 

dr inż. Karolina Królikowska

dr hab. inż. Dorota Gałkowska, prof. URK 

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 

 

dr inż. Ireneusz Maciejaszek  Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności (ścieżka Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych)

 

 dr hab. inż. Bożena Stodolak, prof. URK  Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności (ścieżka Biotechnologii Żywności)

 

dr inż. Daniel Żmudziński  Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego 

 

dr inż. Monika Cioch-Skoneczny  Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii 

 

dr inż. Magda Filipczak-Fiutak 

dr hab. inż. Dorota Najgebauer-Lejko

 Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych (ścieżka Mleko)  

 dr inż. Maria Walczycka

dr hab. inż. Marzena Zając, prof. URK

 Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych (ścieżka Mięso)

 

 dr hab. inż. Joanna Kapusta-Duch, prof. URK

mgr Ewelina Piasna-Słupecka

 Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki

 

dr inż. Dorota Litwinek   Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż  

 

WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZALICZAJĄCYCH PRAKTYKI NA KIERUNKU: DIETETYKA

Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki:

  • dr hab. inż. Magdalena Franczyk-Żarów, prof. URK 
  • prof. dr hab. Aneta Kopeć – Prodziekan Wydziału ds. Dydaktycznych i Studenckich 
  • dr inż. Renata Bieżanowska-Kopeć
  • dr inż. Kinga Dziadek 

Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia:

  • dr inż. Radosława Skoczeń-Słupska
  • dr inż. Iwona Cieślik

WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZALICZAJĄCYCH PRAKTYKI NA KIERUNKU: BROWARNICTWO I SŁODOWNICTWO

                                                        Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologi

Imię i nazwisko:

Katedra:

Termin zaliczenia:

 dr inż. Marek Zdaniewicz, prof. URK  Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii  

 dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. URK

 Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

 

 dr inż. Aneta Ciosek  Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii  
 mgr inż. Aneta Pater  Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

 

 dr hab. Agnieszka Wikiera, prof. URK  Katedra Biotechnologii  i Ogólnej Technologii Żywności  
 dr inż. Anna Stępień

Katedra Inżynierii  i Aparatury Przemysłu Spożywczego 

 
dr hab. Rafał Ziobro, prof. URK  Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż   
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK