Kierunki badań

Kierunki badań prowadzonych na Wydziale Technologii Żywności:

 • jakość i właściwości surowców, półproduktów i produktów żywnościowych,
 • metody analityczne w ocenie jakości i bezpieczeństwa żywności,
 • analiza sensoryczna w kontroli jakości żywności,
 • skrobia - jej struktura i właściwości, metody modyfikacji skrobi i funkcjonalne właściwości preparatów skrobiowych,
 • właściwości reologiczne żywności,
 • interakcje pomiędzy składnikami żywności i ich wpływ na kształtowanie cech funkcjonalnych żywności,
 • bioaktywne składniki żywności,
 • efektywność preparatów enzymatycznych w żywieniu drobiu szacowana in vitro i w doświadczeniach żywieniowych,
 • optymalizacja biosyntezy wieloaktywnościowych i wielofunkcyjnych preparatów enzymatycznych dla przemysłu paszowego,
 • produkty enzymatycznej degradacji fitynianów jako składniki żywności funkcjonalnej,
 • nowe zastosowania preparatów enzymatycznych w żywności i żywieniu,
 • optymalizacja i doskonalenie procesów technologicznych w chłodnictwie oraz zamrażalnictwie żywności,
 • przechowywanie, a jakość i trwałość surowców oraz produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Przyspieszona ocena trwałości żywności,
 • wspomagana komputerowo optymalizacja operacji i procesów jednostkowych w technologii żywności,
 • zastosowanie preparatów enzymatycznych do modyfikacji białek żywności,
 • optymalizacja i doskonalenie sposobów otrzymywania koncentratów witaminowych, barwiących oraz odżywczych z surowców roślinnych,
 • modelowanie, symulacja i optymalizacja wybranych procesów przemysłu spożywczego i chemicznego,
 • kinetyka i termodynamika wybranych procesów chemicznych i biochemicznych,
 • elementy tribologii,
 • badanie wpływu czynników przyżyciowych i poubojowych na wartość rzeźną i właściwości jakościowe surowców rzeźnych różnych gatunków zwierząt,
 • ocena wpływu czasu poubojowego dojrzewania chłodniczego, metod ogrzewania, czasu przechowywania chłodniczego mięsa poddanego powtórnemu ogrzewaniu na jego właściwości jakościowe,
 • określenie wpływu rodzaju surowca kolagenowego, dodatków oraz warunków składowania w różnych warunkach środowiskowych na właściwości żelów kolagenowych,
 • analiza odporności na denaturację termiczną różnych form barwników hemowych,
 • opracowanie metod produkcji niskotłuszczowych drobno rozdrobnionych przetworów mięsnych z wykorzystaniem mięsa czerwonego zwierząt rzeźnych i mięsa drobiowego, hydrokoloidów różnego pochodzenia i strawności,
 • oceny wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na przydatność przetwórczą mleka krowiego, owczego i koziego,
 • modyfikacji składu mleka metodami genetycznymi i żywieniowymi,
 • opracowania metod niekonwencjonalnego wykorzystania mleka i jego przetworów,
 • optymalizacji metod produkcji jogurtów, kefirów, serków kwasowo-podpuszczkowych, serów w typie oszczypka, i innych przetworów z mleka owczego i koziego,
 • badanie przemian fizykochemicznych zachodzących podczas dojrzewania i przechowywania produktów z mleka owczego i koziego, ocena ich jakości i trwałości w różnych warunkach przechowywania,
 • ocena przeżywalności probiotyków w biojogurtach z mleka koziego i krowiego,
 • oceny wpływu dodatku preparatów enzymatycznych (m.in. transaminazy), kultur starterowych, stabilizatorów, ziaren owsa i nasion amarantusa, w produkcji przetworów z mleka krowiego, owczego i koziego,
 • wpływu zawartości białka, proporcji kazeiny do białek serwatkowych oraz wysokości obróbki termicznej mleka na cechy reologiczne i teksturę mlecznych napojów fermentowanych,
 • ocena wpływu czynników o charakterze bilogiczno-agrotechnicznym na jakość surowca dla przetwórstwa owocowo-warzywnego,
 • ocena przdatności gatunków owoców i warzyw rzadko uprawianych w warunkach Polski,
 • ocena wpływu konserwowania owoców i warzyw na wartość biologiczną, odżywczą i organoleptyczną produktów finalnych,
 • oddziaływanie różnych czynników na zawartość azotanów w warzywach surowych, przechowywanych i przetworzonych,
 • stabilizacja alkoholowych emulsji z udziałem żółtek jaj kurzych,
 • komponenty smaku i aromatu oraz inne składniki napojów,
 • charakterystyka mikrobiologiczna sadów śliwy Węgierki Zwykłej w gminie Łącko,
 • ocena jakościowa i marketingowa rynku piwa w Polsce południowej,
 • badanie fizyczno-chemicznych i funkcjonalnych właściwości skrobi różnego pochodzenia botanicznego,
 • przydatność technologiczna ziemniaków, skrobi ziemniaczanej i zbóż dla przemysłu spożywczego,
 • przetwórstwo zbóż i technologia piekarstwa,
 • technologia produktów bezglutenowych,
 • fizykochemia cyklodektryn i hydrokoloidów,
 • niespożywcze zastosowania węglowodanów,
 • ekstruzja surowców roślinnych,
 • ocena składu, wartości odżywczej i cech funkcjonalnych (prozdrowotnych) żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • toksykologia żywności,
 • ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia wybranych grup ludności,
 • opakowania żywności,
 • wykorzystania nowoczesnych metod analizy instrumentalnej do oceny właściwości fizykochemicznych i prozdrowotnych żywności,
 • opracowania procedur badawczych i walidacji metod analitycznych stosowanych do badań żywności,
 • oznaczania wartości odżywczej, zawartości substancji bioaktywnych (witaminy, białka, aminokwasy) oraz zanieczyszczeń (metale, pestycydy, mykotoksyny) w żywności,
 • właściwości prozdrowotnych nieodżywczych składników żywności m.in. związków fenolowych, glukozynolanów, włókna pokarmowego, fruktanów.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK