Praktyki dyplomowe

Po zakończeniu praktyki prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże osobom odpowiedzialnym za organizację praktyk na poziomie Wydziału weryfikację miejsc ich odbywania, a co za tym idzie podniesienie jakości kształcenia. Formularz oceny praktyki studenckiej realizowanej w ramach studiów na Wydziale Technologii Żywności - Wypełnij ankietę

Jak zorganizować praktykę „krok po kroku”

 

1. Student zapoznaje się z RAMOWYM PROGRAMEM PRAKTYK ZAWODOWYCH właściwym dla studiowanego Kierunku:

2. Zgodnie z wytycznymi Ramowego Programu Praktyk oraz po konsultacji z promotorem pracy magisterskiej, student wypełnia PODANIE, które po podpisaniu przez Wydziałowego Koordynatora ds. Praktyk (dr inż. Adam Florkiewicz, a.florkiewicz@ur.krakow.pl, 12 662 48 29) składa do wybranego zakładu pracy.

Podania do podpisu należ zostawić w Dziekanacie, gdzie podpisane będzie do odbioru.

 

Student składa do wybranego zakładu pracy;

Przykładowa LISTA ZAKŁADÓW, w których w ubiegłych latach studenci odbywali praktyki.

 

3. Po wyrażeniu pisemenj zgody (np. na podaniu) przez zakład pracy na odbycie praktyki, student wypełnia druk PLAN PRAKTYK , który zatwierdza Wydziałowy Koordynator Praktyk.

4. Do 30 kwietnia danego roku należy wypełnić i wysłać  FORMULARZ, zawierający szczegółowe dane. Na podstawie otrzymanych danych zredagowana zostanie porozumienie/umowa pomiędzy Uczelnią a Zakładem przyjmującym praktykanta. Powyższe umowy Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego przygotowuje i przesyła do Dziekanatu Wydziału gdzie będą one gotowe do dbioru.

 

POROZUMIENIE dotyczące organizacji praktyk studenckich - wzór do wgląd

 

Studenci rozpoczynający praktykę powinni:

  1. być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jeżeli student jest ubezpieczony poza uczelnią, to przed rozpoczęciem praktyk wpisuje nr polisy i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego do planu praktyk. Niektóre zakłady pracy wymagają przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego wykupienie polisy przed rozpoczęciem praktyk;
  2. posiadać aktualne w okresie trwania praktyki badania lekarskie, potwierdzające zdolność do ich odbycia. Skierowanie na w/w badania można odebrać w dziekanacie Wydziału;
  3. posiadać odzież ochronną wymaganą przez zakład, w którym odbywana jest praktyka.
  4. Po odbyciu praktyki student celem zaliczenia przedmiotu "Praktyka" zgłasza się do Koordynatora Praktyk na swojej Katedrze (lista poniżej). Zaliczenie praktyki należy uzyskać najpóźniej do 30 września danego roku.

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki:

  1. DZIENNIK PRAKTYK (uzupełniony wraz z pozytywną opinią zakładowego opiekuna praktyk);
  2. Sprawozdanie z praktyk (powinno być przygotowane zgodnie z wytycznymi Ramowego Programu Praktyk, wielkość 3-6 stron).

 

 

WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZALICZAJĄCYCH PRAKTYKI NA KIERUNKACH: TŻ, JiBŻ, TOW

Imię i nazwisko:

Kontakt:

Termin zaliczenia:

Dr inż. Małgorzata Bączkowicz m.baczkowicz@ur.krakow.pl  3-5.09.2019 godz. 10.00-12.00
Dr hab. inż. Jacek Słupski rrslupsk@cyf-kr.edu.pl 9-19.09.2019 godz. 9.00-15.00 
Dr hab. inż. Adam Florkiewicz a.florkiewicz@ur.krakow.pl 16-27.09.2019 godz. 9.00-13.00 
Dr inż. Maciej Kabziński m.kabzinski@ur.krakow.pl             05.09.2019 godz. 10.00-13.00
10.09.2019 godz. 10.00-13.00
12.09.2019 godz. 10.00-13.00
16.09.2019 godz. 10.00-13.00
19.09.2019 godz. 10.00-13.00
Dr hab. Rafał Ziobro rrziobro@cyf-kr.edu.pl 17-19.09.2019 godz. 10.00-13.00
24-25.09.2019 godz. 10.00-13.00
Dr inż. Jerzy Pałasiński j.palasinski@ur.krakow.pl       
Dr inż. Monika Cioch m.cioch@ur.krakow.pl         23-25.09.2019 godz. 9.00-13.00 
Dr hab. inż. Bożena Stodolak b.stodolak@ur.krakow.pl          17-20.09.2019 godz. 10.00-12.00
Dr inż. Marzena Zając mazajac@ar.krakow.pl    23-30.09.2019 godz. 9.00-12.00 
Dr Joanna Banaś j.banas@ur.krakow.pl          
Dr hab. inż. Monika Wszołek, prof. UR rtwszole@cyf-kr.edu.pl     

 

 

WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZALICZAJĄCYCH PRAKTYKI NA KIERUNKU: DIETETYKA

                                                        Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji

Imię i nazwisko:

Kontakt:

Termin zaliczenia:

Dr Kinga Topolska rrtopols@cyf-kr.edu.pl                 03-05.09.2019, godz. 9.30-11.00

 

                                                                     Katedra Żywienia Człowieka

Imię i nazwisko:

Kontakt:

Termin zaliczenia:

Dr inż. Renata Bieżanowska-Kopeć rbiezanowska-kopec@ar.krakow.pl               18-20.09.2019, 10.00-12.00
Dr Ewa Piątkowska e.piatkowska@ur.krakow.pl    

08.07.2019, godz. 11.00-13.00

10.09.2019, godz. 10.00-12.00

17.09.2019, godz. 10.00-12.00

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR