Kariera naukowa - procedury

Doktorat

Uchwała nr  238/2016
Rady Wydziału Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji doktorskich

1. Rada Wydziału na wniosek Dziekana powołuje 12-osobowe komisje doktorskie złożone z :

a) 7 osób w tym: członków Rady posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewna dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie podstawowej albo pokrewnej dyscypliny naukowej albo z osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na  podstawie  Art. 21a ustawy i prowadzą  działalność  naukową  lub  dydaktyczną  w zakresie  tej dyscypliny naukowej i recenzentów rozprawy doktorskiej.
b) 5 członków komisji, w tym promotora, przeprowadzających egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny podstawowej.

2. W posiedzeniach komisji doktorskiej może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy.
3. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej.
4. Do zadań komisji doktorskiej należy przeprowadzenie publicznej obrony. Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym, komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go Radzie Wydziału.
5. Rada Wydziału  podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora.

Uchwała nr  239/2016
Rady Wydziału Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich
opartych  na spójnym tematycznie zbiorze artykułów

Rada Wydziału Technologii Żywności zaleca uwzględnienie poniższych zasad  dotyczących przygotowania rozprawy doktorskiej w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów:


1. Podstawą rozprawy doktorskiej powinny być co najmniej 3 spójne tematycznie prace oryginalne, zebrane pod wspólnym tytułem, w tym przynajmniej dwie prace powinny być  opublikowane lub przyjęte do druku (nr doi) w recenzowanych czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu czasopism MNiSW, a jedna w czasopiśmie znajdującym się na liście B wykazu MNiSW. W pracach tych kandydat ubiegający się o stopień naukowy doktora powinien być co najmniej dwukrotnie pierwszym autorem, a jego wkład w powstanie każdej z publikacji powinien być nie mniejszy niż 50%.
2. Pkt. 1 dotyczy publikacji opublikowanych lub przyjętych do druku (nr doi) po wszczęciu przewodu doktorskiego.
3. Prace wchodzące w skład rozprawy doktorskiej powinny stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i wykazywać ogólną wiedzę kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej (Art. 13. ust.1 ustawy).
4. Poza pracami wymienionymi w pkt.1, w skład rozprawy doktorskiej mogą wchodzić także inne prace oryginalne i przeglądowe, których kandydat jest współautorem.
5. Publikacja wymagana do wszczęcia przewodu doktorskiego, o której mowa w Art.11 ust.2 ustawy, nie może być częścią rozprawy doktorskiej.
6. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku polskim i angielskim.
7. W przypadku prac zbiorowych, kandydat powinien dołączyć oświadczenia, poświadczone przez współautorów,  określające jego procentowy wkład w powstanie tych prac.
8. Pozostałe zasady precyzuje Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października  2013 r. w  sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich.

 

Uchwała Nr 63/2017
Rady Wydziału Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie wyróżniania rozpraw doktorskich


 

1. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora może być przyznane w przypadku spełnienia poniższych warunków

  • umieszczenia wniosku o wyróżnienie rozprawy przez wszystkich recenzentów w opracowanych przez nich recenzjach,
  • uzyskanie oceny 5,0 z egzaminu z dyscypliny podstawowej.

2. Wniosek o wyróżnienie rozprawy przedstawia Dziekan, jeżeli obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału  lub Przewodniczący Komisji powołanej do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, po jej zakończeniu, podczas posiedzenia niejawnego.
3. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przyznawane jest przez Radę Wydziału Technologii Żywności  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w trybie głosowania tajnego.

Przyznanie wyróżnienia rozprawy doktorskiej jest potwierdzone dyplomem wystawionym przez Dziekana Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 Zarządzenie Nr 63/2019

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Regulamin

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

HABILITACJA

Uchwała nr  107/2016
podjęta przez Radę Wydziału Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
w dniu 25 maja 2016 r.


Rada Wydziału Technologii Żywności postanawia, iż każdorazowo przed podjęciem uchwały o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, podejmie decyzję o konieczności wystąpienia habilitanta przed Radą Wydziału z prezentacją na temat osiągnięć naukowych stanowiących podstawę do ubiegania się o stopień naukowy.

 

Zarządzenie Nr 64/2019

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Załącznik1

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK