Oferta naukowo badawcza

1. KATEDRA ANALIZY I OCENY JAKOSCI ŻYWNOŚCI

 Profil badawczy

 • Ocena sensoryczna produktów żywnościowych.
 • Badania fizykochemiczne produktów spożywczych obejmujące oznaczenia zawartości : tłuszczu, białka, węglowodanów, składników mineralnych, witamin oraz analiza barwy, badania właściwości reologicznych produktów spożywczych (charakterystyka kleikowania, krzywe płynięcia, profil tekstury).
 • Wyodrębnianie skrobi z różnych gatunków roślin oraz jej analiza fizykochemiczna.
 • Chemiczna modyfikacja skrobi różnego pochodzenia botanicznego (m.in. utlenianie, fosforylacja).
 • Enzymatyczna modyfikacja skrobi.
 • Badania interakcji skrobi z zamiennikami sacharozy, hydrokoloidami oraz składnikami mineralnymi.
 • Ocena właściwości przeciwutleniających ekstraktów nasion i kiełków roślin.
 • Analiza właściwości przeciwutleniających miodów i produktów pszczelich.

 Kursy, szkolenia, studia podyplomowe, inne

 • Szkolenia z zakresu analizy sensorycznej produktów spożywczych.
 • Studia podyplomowe: Jakość żywności i systemy jej gwarantowania.

 Zaplecze badawcze

 • Laboratoria:
  • Sensoryczne;
  • Fizykochemiczne;
  • Chromatograficzne.

 Aparatura specjalistyczna

 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC;
 • Chromatografia żelowa GPC;
 • Spektofotometr do oceny barwy produktów;
 • Absorbcyjny spektrometr atomowy ASA;
 • Lepkościomierz RVA;
 • Teksturometr; zestaw do oznaczania tłuszczu metodą Soxhleta;
 • Zestaw do oznaczania białka metodą Kjeldahla;
 • Wyparka;
 • Zestaw do oznaczania aktywności wodnej produktów spożywczych;
 • Spektrofotometr UV;
 • Polarymetr;
 • Wiskozymetr kapilarny.

 Oferta dla biznesu

 • Analiza:
  • Analiza sensoryczna produktów spożywczych.
  • Badanie właściwości fizykochemicznych surowców, półproduktów i produktów spożywczych.
 • Doradztwo:
  • Analiza sensoryczna artykułów żywnościowych.
  • Analiza zawartości składników odżywczych.
  • W zakresie metodyk analiz fizykochemicznych produktów spożywczych.
 • Konsultacje:
  • W zakresie profilu badawczego Katedry.

 

 2. KATEDRA BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 Profil badawczy

Działalność naukowa jednostki skoncentrowana jest wokół zastosowania enzymów w procesach technologicznych w produkcji pieczywa, soków owocowo-warzywnych oraz przemyśle paszowym. Szczególne zainteresowanie obejmuje enzymy fosforolityczne odpowiedzialne za degradacje antyodżywczego czynnika – kwasu fitynowego do biologicznie aktywnych form - fosforanów mio-inozytolu wchodzących w skład nowych artykułów spożywczych o własnościach funkcjonalnych.Istotne miejsce zajmują także badania służące opracowaniu efektywnej metody enzymatycznej izolacji pektyny, która byłaby alternatywą wobec stosowanej dotychczas w przemyśle spożywczym metody kwasowej. Jednym z kierunków badawczych Katedry jest otrzymanie z nasion roślin strączkowych produktów na drodze fermentacji na podłożu stałym, z zastosowaniem szczepów grzybów strzępkowych i bakterii kwasu mlekowego. Celem prowadzonych fermentacji jest poprawa wartości odżywczej bądź wzbogacenie produktów w związki bioaktywne. Profil badawczy Katedry obejmuje również izolacje i hodowle komórek pierwotnych nabłonka jelita oraz analizę ekspresji markerów różnicowania tych komórek. Szczególne znaczenie mają badania nad różnicowaniem komórek Caco-2 do komórek M w hodowlach mieszanych z limfocytami - stworzenie modelu nabłonka pokrywającego kępki Peyer'a in vitro w celu wykorzystania go do badania transportu przez nabłonek alergenów pokarmowych. Kolejny nurt badawczy to ocena jakościowa żywności genetycznie modyfikowanej oraz pasz przy wykorzystaniu zestawów do izolacji i oczyszczania DNA, a następnie monitorowaniu potencjalnych transgenów technikami PCR.

Główne problemy badawcze skupiają się na:

 • Efektywności preparatów enzymatycznych w żywieniu drobiu szacowanej in vitro i w doświadczeniach żywieniowych;
 • Optymalizacji biosyntezy wieloaktywnościowych i wielofunkcyjnych preparatów enzymatycznych dla przemysłu paszowego;
 • Produktach enzymatycznej degradacji fitynianów jako składników żywności funkcjonalnej;
 • Nowych zastosowaniach preparatów enzymatycznych w żywności i żywieniu;
 • Produktach fermentowanych metodą tempeh;
 • Preparatach enzymów rozluźniających tkanki roślinne;
 • Katechinach jako stabilizatorach żywności;
 • Hodowlach komórek zwierzęcych in vitro;
 • Detekcji żywności GMO.

 Projekty badawczo – rozwojowe

 • Granty:
  • 2013 – obecnie, NCN OPUS: „Wpływ bakterii probiotycznych oraz ligandów receptorów Toll-podobnych na wzrost i różnicowanie komórek nabłonkowych jelita cienkiego - badania w modelu organotypowej hodowli trójwymiarowej pochodzącej z zarodków kurzych”.
  • 2011 – obecnie, FNP POMOST: „Molecular Mechanisms of anticancer effects of Peroxisome Proliferator Activated Receptor Ralpha acitvation by fatty acids and fenofibrate in tumor cells.
  • 2010-2011, Grant habilitacyjny NCN:1762: "Katechiny zielonej herbaty, jako naturalne stabilizatory wysokotłuszczowych produktów żywności pochodzenia zwierzęcego, o działaniu prozdrowotnym".
  • 2009-2012, Grant własny NCN:1706: "Wpływ mio-inozytolu oraz enzymatycznie generowanego mio-inozytolu na parametry produkcji, metabolizm P i Ca na odpowiedź immunologiczna u drobiu".
  • 2008-2011, Grant NCN: N N302 130834: "Model zróżnicowanego nabłonka jelita kurzego in vitro jako narzędzie do oceny immunomodulacyjnej roli śluzówki przewodu pokarmowego".
  • 2002, Grant promotorski 3 P06Z 072 22: "Profilowanie składu enzymów fosfolitycznych grzybni Aspergillus niger w celu wykorzystania jej jako biokatalizatora dla przemysłu drobiarskiego".
  • 2001-2004, Grant KBN 6 P06E 052 20: "Efekty żywieniowe różnicowania stopnia konwersji fitynianów przy zmiennych poziomach defosforylacji pasz".
  • 2001-2004, Grant zamawiany KBN PBZ-KBN/021/P06/31: "Produkty enzymatycznej konwersacji fitynianów jako składniki żywności funkcjonalnej".
  • 2001-2002, Grant promotorski 6 P06T 034 21: "Badania nad dostosowaniem preparatu pektolitycznego Pektopol PT 400 dla przemysłu paszowego".
  • 1997-2000, Grant United States Department of Agriculture: "Enzymes as a phosphorus management tools in poultry production" (wspólnie z dr David R. Ledoux, Animal Science Research Center, University of Missouri - Columbia).
  • 1996-1999, Grant KBN P06E 001 11: "Jednoczesne stosowanie enzymów fosfolitycznych i obniżających lepkość w paszach dla drobiu zawierających pszenicę".
  • 1991, Grant badawczy Ministerstwa Edukacji Narodowej RP: "Enzymatyczna konwersja fitynianów żywności i pasz".

Zaplecze badawcze

Pracownicy realizujący badania mają do dyspozycji dwie klimatyzowane pracownie analityczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt, a także pracownię GMO wyposażoną w aparaturę do prowadzenia hodowli komórkowych in vitro, pożywkarnię wykorzystywaną do przygotowywania i sterylizacji podłoży mikrobiologicznych oraz boks do szczepień wyposażony w komorę laminarną i inkubatory do hodowli kultur mikrobiologicznych. W piwnicy budynku znajduje się pracownia  odwróconej mikroskopii fluorescencyjnej.

 Aparatura specjalistyczna

 • Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy Dionex UltiMate 3000 HPLC z zestawem detektorów;
 • System HPLC do oczyszczania i izolacji białek BioRad BioLogic DuoFlow System;
 • Wielozadaniowy spektrofotometr AnalytikJena SPECORD 40;
 • Dwa spektrofotometry jednowiązkowe AnalytikJena SPEKOL 1500;
 • Czytnik mikropłytek 96 dołkowych BioRad Model 680 Microplate Reader;
 • Spektrofotometrem UV/Vis NanoDrop ND-1000;
 • Termocykler Eppendorf Mastercycler 5333;
 • Zestaw do elektroforezy BioRad (zasilacz BioRad PowerPac Basic, aparat BioRad Mini-Protean Tetra cell oraz BioRad Sub-Cell GT);
 • Wirówka  MPW 350R;
 • Wirówka  Thermo IEC CL31R Multispeed;
 • Komora laminarna Lamil 13 UV;
 • Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa  Thermo Msc-Advantage;
 • Cieplarki  Incucell 55 i 111;
 • Inkubator z atmosferą CO2  Thermo Forma Series II 311;
 • Mikroskop biologiczny odwrócony  Meiji Techno TC5400;
 • Odwrócony mikroskop fluorescencyjny  Zeiss Axio Observer.Z1;
 • Wagosuszarka WPS 110S;
 • Urządzenie do homogenizacji ultradźwiękowej  Labsonic P B.Braun Biotech Int.;
 • Luminometr  GloMax 20/20;
 • Dwa autoklawy ASVE o pojemności 80-90l;
 • Piec muflowy FCF 5SM;
 • Suszarka SLW115STD;
 • Szafa chłodnicza BOLARUS S-711.

Oferta dla biznesu

 • Analiza:
  • Wielofunkcyjnych i wieloaktywnościowych biokatalizatorów dla przemysłu paszowego i spożywczego.
  • Enzymatycznych modyfikacji technologii w przemyśle spożywczym i paszowym.
  • Zawartości fitynianów i izomerów inozytolu w składnikach żywności i pasz.
  • Aktywności antyoksydacyjnej.
  • Izolacja materiału genetycznego.
 • Doradztwo:
  • W obszarze badań i analiz prowadzonych w Katedrze.
 • Konsultacje:
  • W obszarach badań i analiz prowadzonych w Katedrze.

 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

 • Podmioty krajowe:
  • Katedry Uniwersytetu Rolniczego (zlecenia wewnętrzne, umowy);
  • Instytut Zootechniki PIB Balice, Zakład Żywienia Zwierząt, Aleksandrowice;
  • Alima - Gerber S.A., Rzeszów;
  • Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek, BIOMED S.A., Kraków;
  • Pektopol Sp. z o. o., Jasło.
 • Podmioty zagraniczne:
  • AB Enzymes OY, Finlandia i  AB Enzymes GmbH, Darmstadt, Niemcy;
  • Instytut Zootechniki -Louisiana State University, Health Sciences Center, New Orleans, USA;
  • University of Missouri, Animal Science Research Center, Columbia, USA.

 

3. KATEDRA CHŁODNICTWA I KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH

 Profil badawczy

 • Optymalizacja i doskonalenie procesów technologicznych w chłodnictwie oraz zamrażalnictwie żywności.
 • Optymalizacja procesów technologicznych otrzymywania składników i półproduktów koncentratów spożywczych.
 • Przechowywanie a jakość i trwałość surowców oraz produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
 • Operacje i procesy jednostkowe w technologii  żywności.
 • Zastosowanie preparatów enzymatycznych do modyfikacji białek żywności.
 • Doskonalenie sposobów otrzymywania koncentratów witaminowych, barwiących oraz odżywczych z surowców roślinnych.
 • Analiza wpływu surowców i metod przetwarzania na teksturę produktów spożywczych.
 • Technologia i trwałość niskoprzetworzonych produktów spożywczych.
 • Aminy biogenne i heterocykliczne aminy aromatyczne jako zagrożenia w żywności.

 Kursy, szkolenia, studia podyplomowe, inne

 • Technologia chłodnictwa i przechowalnictwo żywności.
 • Technologia koncentratów spożywczych.
 • Badania jakości produktów spożywczych.

 Zaplecze badawcze

 • Laboratoria:
  • Chłodniczo-technologiczne;
  • Chemiczno-dydaktyczne;
  • Pracownia;
  • Pokój aparaturowy.
 • Pracownie:
  • Chromatografii i elektroforezy;
  • Spektrofotometryczna i spektrofluorymetryczna;
  • Analiz tekstualnych;
  • Mikrobiologiczna.

 Aparatura specjalistyczna

 • Chromatograf cieczowy HPLC LaChrom (Merck-Hitachi);
 • Analizator tekstury TA-XT2;
 • Zestaw do filtracji żelowej (Pharmacia);
 • Spektrofotometr UV-VIS;
 • Spektrofotometr do analizy barwy CM-5  (Konica Minolta);
 • Wielofunkcyjny analizator elektrochemiczny EA9;
 • Spektrofluorymetr Cary Eclipse;
 • Zestaw do elektroforezy PAGE-SDS;
 • Zestaw do oznaczania białka metodą Kjeldahla;
 • Mineralizator K-424/435 Buchi i destylarka B-324 Buchi;
 • Zestaw do elektrosyntezy z multimetrami cyfrowymi ME-31 i ME-32 oraz elektrodami;
 • Stomacher 80 BA 7020.

Oferta dla biznesu

 • Analiza:
  • Badania przechowalnicze i przyspieszone testy określania trwałości żywności.
  • Podstawowe analizy chemiczne (białko, tłuszcz, sucha masa, popiół) i mikrobiologiczne żywności oraz ocena jakości surowców i produktów spożywczych.
  • Zamrażanie i liofilizacja materiałów biologicznych, produktów spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych.
  • Enzymatyczna modyfikacja białek żywności.
  • Kształtowanie i badanie tekstury surowców i produktów spożywczych.
 • Doradztwo:
  • Dobór parametrów chłodniczego zabezpieczania żywności.
  • Doradztwo w zakresie przechowalnictwa i zwiększania trwałości żywności.
  • Opracowywanie technologii nowych produktów żywnościowych (np. koncentratów spożywczych).
  • Właściwości prozdrowotne (m.in. antyoksydacyjne) produktów spożywczych.
 • Konsultacje:
  • Chłodnictwo i przechowalnictwo żywności.
  • Konsultacje nt. stabilności przechowalniczej żywności.
  • Technologia koncentratów spożywczych.
 • Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia:
  • Technologia hydrolizatów białkowych.
  • Technologia nowych produktów rybnych (np.typu „gravad”).
  • Technologia produktów mrożonych.
  • Technologia koncentratów spożywczych.
 • Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, zgłoszenia patentowe, certyfikaty):
  • Zgłoszenie patentowe  dotyczące wytwarzania koncentratów białkowych z surowców pochodzenia zwierzęcego.
  • Zgłoszenie patentowe dotyczące sposobu konserwacji trzustki bydlęcej dla celów farmaceutycznych.

 

4. KATEDRA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

 Profil badawczy

 • Z zakresu technologii mięsa:
  • Wpływ czynników przyżyciowych i poubojowych na właściwości jakościowe surowców rzeźnych (wieprzowych, wołowych, cielęcych, baranich, drobiowych, ryb).
  • Ocena stopnia zaawansowania endo- i egzogennych przemian fizyko-chemicznych oraz biochemicznych surowców rzeźnych.
  • Ocena stopnia zaawansowania endo- i egzogennych przemian fizyko-chemicznych oraz biochemicznych wyrobów mięsnych.
  • Badanie mikrostruktury oraz tekstury mięsa i wyrobów mięsnych.
  • Opracowanie technologii produkcji niskotłuszczowych przetworów mięsnych z wykorzystaniem mięsa czerwonego, drobiu i ryb.
  • Opracowanie technologii produkcji wyrobów mięsnych o właściwościach funkcjonalnych i prozdrowotnych.
  • Projektowanie nowych wyrobów mięsnych w oparciu o tradycyjne receptury.
  • Ocena wartości odżywczej oraz jakości sensorycznej mięsa i wyrobów mięsnych.
  • Wpływ czynników środowiskowych na wzrost mikroflory ubojni i zakładów przetwórstwa mięsnego.
  • Analiza składu mikroflory mięsa i wyrobów mięsnych.
 • Z zakresu technologii mleka:
  • Ocena wpływu różnych czynników na przydatność technologiczną mleka krowiego, owczego, koziego i oślego.
  • Opracowanie technologii produkcji mlecznych napojów fermentowanych i serów o lepszych właściwości funkcjonalnych.
  • Czynniki warunkujące zawartość cholesterolu w mleku i produktach mleczarskich.
  • Wpływ wybranych czynników  na zawartość substancji bioaktywnych w mleku i fermentowanych produktach mleczarskich.
  • Wykorzystanie serwatki do produkcji fermentowanych napojów serwatkowo-owocowo-warzywnych.
  • Tekstura i mikrostruktura produktów mleczarskich.
  • Możliwości wykorzystania mikrobiologicznej transglutaminazy w przetwórstwie mleka.
  • Wzbogacanie produktów mleczarskich składnikami o wysokiej aktywności przeciwutleniającej (herbata, warzywa, zioła, owoce dziko rosnące).
  • Proteoliza w mleku i produktach mleczarskich.
  • Zastosowanie wysokiego ciśnienia hydrostatycznego w przetwórstwie mleka.
  • Badania zawartości lotnych związków zapachowych w serach.
  • Ocena jakości produktów mleczarskich z produkcji przemysłowej i farmerskiej.

 Projekty badawczo – rozwojowe

 • Granty:
  • Właściwości denitryfikujące, aromatyzujące i zakwaszające bakterii kwasu mlekowego oraz ziarniaków izolowanych z tradycyjnych surowych wyrobów mięsnych fermentowanych.

 Kursy, szkolenia, studia podyplomowe, inne

 • Szkolenia w zakresie produkcji:
  • Mięsa kulinarnego i wyrobów mięsnych;
  • Mlecznych napojów fermentowanych, serów i lodów.

 Zaplecze badawcze

 • 2 Laboratoria badawcze.
 • 2 Laboratoria technologiczne.
 • 2 Laboratoria mikrobiologiczne.
 • 3 Laboratoria aparaturowe.
 • Pokój oceny sensorycznej.

 Aparatura specjalistyczna

 • Uniwersalny analizator tekstury TA-XTplus;
 • Aparat do elektroforezy BioRad Mini Protean;
 • Chromatograf cieczowy HPLC Thermoscientific;
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Shimadzu;
 • Spektrofotometr pomiaru barwy Konica Minolta;
 • Urządzenie do oznaczania aktywności wody LabMaster aw;
 • Analizator związków azotowych Büchi;
 • Urządzenie do ekstrakcji tłuszczu Tecator.

 Oferta dla biznesu

 • Analiza:
  • Ocena fizykochemiczna surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.
  • Ocena wartości odżywczej surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Doradztwo:
  • Doradztwo w zakresie wdrażania zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej (GMP i GHP) oraz systemu HACCP w przemyśle spożywczym.
 • Konsultacje:
  • W zakresie przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego.
  • W zakresie metod badania jakości produktów mięsnych i mleczarskich.
 • Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia:
  • Produkcja wędlin z mięsa czerwonego z dodatkiem przetworzonego owsa - parówki pod nazwa zastrzeżoną: OWIESKI (dr inż. M. Walczycka), wdrożenie w Zakładzie Mięsnym WOLAS I KASTELIK w Wadowicach.
  • Kiełbasy jagnięco-wieprzowe z dodatkiem ziół.
  • Wędzone pieczenie i wędzonki jagnięce z dodatkiem ziół jako przykład dań gotowych typu „ready to eat”. Wdrożenia w Zakładzie JANAS SP. JAWNA w Nowym Targu.
 • Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, zgłoszenia patentowe, certyfikaty):
  • Patenty/wzory użytkowe:
   • Płyn serwatkowy do higieny intymnej kobiet (P.389814).
  • Zgłoszenia patentowe:
   • Preparat kosmetyczny do pielęgnacji skóry (P.400992).
   • Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego koncentrat białek serwatkowych (P.402778).

 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

 Podmioty krajowe:

  • SERTOP Sp.z o.o. Tychy.
  • Mlekovita Zakopane.
  • SM Nowy Targ.
  • OSM Miechów.
  • OSM Limanowa.
  • Zakład Mięsny „Wolas i Kastelik” Wadowice.
  • PPHU „Janas” Nowy Targ.
  • „Konspol S.A.” Nowy Sącz.
  • Zakład Mięsny „Wędzonka” Myślenice.
  • Zakład Produkcyjny Salami „Sokołów S.A” Dębica.
  • Zakład Mięsny „Kabanos” Jabłonka.
  • Zakład Mięsny „Taurus” Pilzno.
  • Zakład Mięsny „Markam” Kasinka Mała
  • PPHU DoraFood Chorzów,
  • CEDROB Niepołomice.
 • Podmioty zagraniczne:
  • ISARA Francja.
  • Inst. w Wageningen Holandia.
  • Uniw. Wet.-Roln. Cluj-Napoca Rumunia.
  • Univ. of Thesaloniki Grecja.
  • Univ. of Padova Włochy.
  • Nitra Univ. Słowacja.

 

 5. KATEDRA TECHNOLOGII OWOCÓW, WARZYW I GRZYBÓW

 Profil badawczy

Problematyka badawcza Katedry sprowadza się do wielokierunkowych badań nad charakterystyką cech jakościowych i optymalizacją wykorzystania w przemyśle owocowo-warzywnym surowców pochodzenia roślinnego ze szczególnym uwzględnieniem warzyw i owoców mało dotychczas wykorzystywanych bądź nie stosowanych w przetwórstwie a dających w warunkach glebowo-klimatycznych Polski co najmniej porównywalne plony pod względem ich jakości i wysokości w odniesieniu do dotychczas masowo uprawianych. Ponadto w badaniach uwzględnione są także grzyby jadalne. Badania mają charakter interdyscyplinarny, uwzględniają sposoby uprawy surowca, odmiany, terminy pozyskiwania, stopnie dojrzałości, wielkości owoców, przechowywanie przed przerobem oraz różne kierunki wykorzystania surowca w przerobie. Obejmują również określenie zawartości składników odżywczych, składników mineralnych, witamin, barwników, aktywności przeciwutleniającej, związków nieodżywczych oraz azotanów, azotynów i metali ciężkich w surowcu a także ich zachowanie w produkcie finalnym, przy czym wyroby gotowe poddawane są również ocenie organoleptycznej. Takie podejście do badań uznano za szczególnie istotne, gdyż pozwala ono ustalić w sposób obiektywny czynniki warunkujące jakość surowców ogrodniczych dla przetwórstwa oraz ich wpływ na wartość biologiczną i organoleptyczną produktów finalnych. Prowadzone badania mają między innymi na celu otrzymanie produktów, które zachowują wyższą wartość biologiczną i odżywczą, tak aby dostarczyć konsumentowi wartościowych żywieniowo produktów. Prowadzone badania dotyczą w dużym stopniu surowców ogrodniczych i grzybów, które są pozyskiwane w regionach o niskim stopniu rozwoju (Np. rejon Podkarpacia), dotyczą także technologii otrzymywania artykułów z owoców, warzyw i grzybów, których produkcja może być realizowana w małych, często rodzinnych zakładach. Efektem końcowym prowadzonych badań jest najczęściej propozycja nowego asortymentu konserw lub przetworów w grupie produktów dostarczających witamin, związków o charakterze przeciwutleniaczy i soli mineralnych a także produktów o znacznej wartości odżywczej. Asortyment wyrobów będących przedmiotem badań jest możliwy do wyprodukowania z krajowego surowca przez krajowy przemysł owocowo-warzywny, gdyż w prezentowanych opracowaniach jest podawana technologia przerobu.

 Projekty badawczo – rozwojowe

 • Granty: 
  • Wpływ blanszowania mikrofalami na jakość mrożonej pieczarki dwuzarodnikowej.
  • Wpływ metody nasączania próżniowego na jakość podgrzybka brunatnego podczas zamrażalniczego składowania.
  • Wpływ obróbki kulinarnej na jakość owocników wybranych grzybów leśnych.

 Kursy, szkolenia, studia podyplomowe, inne

 • Studia podyplomowe:
  • „Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym” – najnowsze zasady funkcjonowania systemów bezpieczeństwa żywności (GHP,GMP, HACCP, GLOBALGAP), system zarządzania jakością ISO 9001:2000, systemy sieci handlowych BRC, IFS. W ramach studiów istnieje możliwość uzyskania „Certyfikatu audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością oraz HACCP (ISO 22000)”,  „Certyfikatu audytora sieci handlowych - BRC, IFS” oraz „certyfikatu GlobalGAP”
 • Wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego:
  • Zagrożenia zdrowotne związane z żywnością;
  • Ochrona konsumentów, a systemy zabezpieczenia bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym.
 • Wykłady w ramach Uniwersytetu III wieku:
  • Produkty regionalne pochodzenia roślinnego;
  • Zafałszowania żywności pochodzenie roślinnego;
  • Grzyby w przetwórstwie;
  • Grzyby jadalne-prawdy i mity.
 • Wykłady  w ramach konferencji szkoleniowych:
  • Przetwórstwo na poziomie  gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość;
  • Produkcja zgodnie z przepisami,  funkcjonowanie gospodarstw w systemach bezpieczeństwa produkcji żywności w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego;
  • Strategia branży sokowniczej na trudne czasy;
  • Nowe surowce i innowacyjne technologie w przetwórstwie owoców i warzyw.

 Zaplecze badawcze

 • Pracownia magistrantów - 27,5 m (1 pomieszczenie);
 • Pracownia aparaturowa - 73,4 m (3 pomieszczenia);
 • Pracownia techniczno-technologiczna- 69,1 (2 pomieszczenia);
 • Pracownia chemiczna-134,7 (4 pomieszczenia).

 Aparatura specjalistyczna

 • Aparat do oznaczania białka firmy Bűschi – destilation unit B-324;
 • Piec do spalań firmy Wabertherm;
 • Aparat do oznaczania białka firmy Bűschi – digestion unit K-424;
 • Aparat do oczyszczania wody z odwróconą osmozą firmy Aqua-lab;
 • Chromatograf cieczowy firmy Hitachi z detektorem fluorescencyjnym L-7480;
 • Detektorem UV-VIS L-7420 i autosamplerem;
 • Chromatograf cieczowy firmy Dionex Thermo Scientific Ultimate 3000;
 • Komora do oczyszczania prób firmy Baker spe 12-G;
 • Aparat do oznaczania aktywności wody AQUA LAB 4TE;
 • Aparat do oznaczania barwy firmy Minolta CM-3500d;
 • Wyparka próżniowa firmy Heidolph;
 • Spektrofotometr firmy Shimadzu UV-160 A;
 • Refraktometr RL3;
 • Spektrofotometr firmy Hitachi U-2900;
 • Liofilizator Christ Gamma 1-16 LSC;
 • Komora klimatyczna do głębokiego mrożenia;
 • Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem firmy Heraeus.

 Oferta dla biznesu

 • Analiza:
  • Przetwórstwo owoców, warzyw i grzybów – doradztwo w zakresie uruchomienia  iprowadzenia przedsiębiorstwa, szczególnie typu Małych i Średnich Przedsiębiorstw konsultacje technologiczne, pomoc w opracowaniu nowych wyrobów, ocena jakości produktów.
  • Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, w tym gospodarstwa agroturystycznego,  systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość.
 • Doradztwo:
  • Przetwórstwo owoców, warzyw i grzybów – doradztwo w zakresie uruchomienia  iprowadzenia przedsiębiorstwa, szczególnie typu Małych i Średnich Przedsiębiorstw konsultacje technologiczne, pomoc w opracowaniu nowych wyrobów, ocena jakości produktów.
  • Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, w tym gospodarstwa agroturystycznego,  systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość.
 • Konsultacje:
  • Przetwórstwo owoców, warzyw i grzybów – doradztwo w zakresie uruchomienia  iprowadzenia przedsiębiorstwa, szczególnie typu Małych i Średnich Przedsiębiorstw konsultacje technologiczne, pomoc w opracowaniu nowych wyrobów, ocena jakości produktów.
  • Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, w tym gospodarstwa agroturystycznego,  systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość.
 • Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia::
  • Opracowanie procesów technologicznych produkcji konserw i przetworów z owoców, warzyw i grzybów, ze szczególnym uwzględnieniem optymalnego doboru surowca, warunków obróbki wstępnej oraz parametrów procesu mających zasadniczy wpływ na jakość końcową produktów.
 • Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, zgłoszenia patentowe, certyfikaty):
  • Tabaszewska M., Grega T., Skora E.,  P.400991 - Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego koncentrat białek serwatkowych – 1.10.2012.
  • Tabaszewska M., Grega T., Skora E.P. 400992 – Preparat kosmetyczny do pielęgnacji skóry – 1.10.2012.
  • Tabaszewska M., Grega T., Skora E.P.402778 – Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego koncentrat białek serwatkowych – 15.02.2013.

  
6. KATEDRA TECHNOLOGII FERMENTACJI I MIKROBIOLOGII TECHNICZNEJ

 Profil badawczy

 • Działalność naukowo-badawcza jednostki dotyczy przede wszystkim doskonalenia procesów technologicznych w produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych, kwasów organicznych i drożdży, a także zmian jakościowych i stabilności tych produktów w różnych warunkach przechowywania.

 • Obiekt badań stanowią między innymi przemysłowe i dzikie szczepy drożdży, optymalizacja warunków hodowli mikroorganizmów z uwzględnieniem roli jonów metali, ich skutków oddziaływania na przyrost biomasy komórek oraz cechy użytkowe. Prowadzi się kontrolę surowców używanych w produkcji oraz przebiegu procesów technologicznych w przemyśle browarniczym, winiarskim, gorzelniczym, wód mineralnych i produkcji drożdży piekarskich. Szczególne znaczenie mają badania charakteryzujące drobnoustroje przemysłowe i drobnoustroje skażające procesy technologiczne oraz badania nad inhibitorami i aktywatorami fermentacji etanolowej, optymalizacją warunków procesu produkcyjnego i przechowywania w celu podniesienia potencjału antyoksydacyjnego różnych napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

 • Zespół mikrobiologiczny skupia uwagę nad charakterystyką i oddziaływaniem drożdży killerowych, identyfikacją specyficznych białek, wykorzystaniem mikroorganizmów w procesach różnych biosyntez, w tym bioetanolu, oraz zabezpieczeniem linii produkcyjnych w aspekcie mikrobiologicznym. Przeprowadza w tym celu szczegółową kontrolę mikrobiologiczną procesów, ustalając odpowiednie punkty krytyczne  oraz wpływ zakażeń na skład chemiczny i cechy sensoryczne napojów, z uwzględnieniem jakościowego i ilościowego występowania metabolitów mikroorganizmów, składników szkodliwych i toksycznych.

 • W aspekcie ochrony środowiska, prowadzone są badania nad wykorzystaniem różnych drobnoustrojów (drożdże, sinice) do biosorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych i ścieków, a także nad doborem optymalnych warunków ekstrakcji w celu odzyskania cennych substancji bioaktywnych z odpadów wytwarzanych w przemyśle owocowo-warzywnym.

 • W ramach prac badawczych oceniany jest również potencjał antyoksydacyjny różnych surowców roślinnych, głównie owoców i roślin zielarskich, oraz ich przetworów: soków, naparów, wyciągów i nalewek alkoholowych. Analizuje się także ich potencjalne wykorzystanie jako substancji o właściwościach bakteriobójczych bądź bakteriostatycznych w przemyśle spożywczym.

 Projekty badawczo – rozwojowe

 • Granty:
  • Wpływ metody nasączania próżniowego na jakość podgrzybka brunatnego podczas zamrażalniczego składowania.
  • Wykorzystanie toksyn killerowych drożdży z rodzaju Pichia do zwalczania zakażeń grzybowych w winiarstwie.
  • Wpływ odmiany śliwy na skład mikroflory drożdżowej owoców oraz charakterystykę chemiczną otrzymywanych z nich spirytusów śliwkowych.
  • Interakcje pomiędzy mikroflorą przewodu pokarmowego człowieka, a składnikami żywności funkcjonalnej o właściwościach antyoksydacyjnych.
  • Biodostępność i bioprzyswajalność związków polifenolowych w symulowanym układzie pokarmowym człowieka.
 • Projekty: 
  • Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych - studia podyplomowe dla pracowników nauki, POKL.

 Kursy, szkolenia, studia podyplomowe, inne

 • Szkoła Technologii Fermentacji - coroczne międzynarodowe spotkanie przedstawicieli branży piwowarskiej i słodowniczej oraz polskich i zagranicznych ośrodków akademickich kształcących profesjonalistów w tej branży.
 • Możliwość zorganizowania teoretycznych i praktycznych szkoleń z zakresu:
  • Nowoczesnych technik analizy instrumentalnej i diagnostycznej (ASA, HPLC, GC,  metody elektroforetyczne, techniki mikroskopowania skaningowego);
  • Optymalizacji produkcji oraz diagnostyki fizyko-chemicznej, sensorycznej i mikrobiologicznej słodu, piwa, wina, destylatu rolniczego, wódek, napojów orzeźwiających, drożdży i innych surowców oraz produktów spożywczych.

 Zaplecze badawcze

 • Laboratoria:
  • Absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA);
  • Chromatograficznym;
  • Spektrofotometrycznym;
  • Mikrobiologicznym;
  • Technologicznym.

 Aparatura specjalistyczna

 • Spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu VARIAN 240FS;
 • Spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją elektrotermiczną (kuweta grafitowa) VARIAN 240Z;
 • Chromatograf cieczowy Flexar firmy Perkin Elmer z detektorem UV-VIS i refraktometrycznym;
 • Chromatograf gazowy Clarus 580 firmy Perkin Elmer  z detektorem FID;
 • Spektrofotometr UV-VIS LAMBDA BIO;
 • Spektrofotometr BECKMAN DU 650;
 • Kolorymetr Lovibond EBC COLOR POD 430NM;
 • Nefelometr,
 • Skaningowy mikroskop elektronowy S-3400N – Hitachi;
 • Mikroskop optyczny NIKON Eclipse 600 z kamerą z oprogramowaniem Lucia;
 • System do niskociśnieniowego oczyszczania białek z pompą Bio-Rad i zbieraczem frakcji Bio-Rad 2110;
 • Bioreaktor Biostat B;
 • Termocykler Multigene Mini Thermal Cycer;
 • Zestaw do elektroforezy Midi-Plus Gel & Lid i Mini-protean Tetra Cell;
 • Mikrolinia technologiczna do produkcji brzeczki słodowej (30L);
 • Podstawowe moduły w technologii browarniczej, gorzelniczej oraz do otrzymywania moszczów i win.

Oferta dla biznesu

 • Analiza:
  • Wykonanie oznaczeń analitycznych w zakresie oceny surowców i gotowych produktów przemysłu fermentacyjnego, napojów bezalkoholowych, a także w zakresie oceny mikrobiologicznej różnego typu żywności, linii produkcyjnych, opakowań i innych materiałów oraz wody, ścieków, powietrza.
 • Doradztwo:
  • Doradztwo, ekspertyzy, opinie o innowacyjności i możliwość opracowywania nowych receptur  w dziedzinie technologii przemysłów fermentacyjnych (piwowarstwo, winiarstwo, miodosytnictwo, gorzelnictwo, drożdżownictwo), mikrobiologii żywności, napojów bezalkoholowych.
 • Konsultacje:
  • Konsultacje z dziedzin podlegających działalności badawczej Katedry.
 • Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia::
  • Opracowanie nowej technologii produkcji piw o obniżonej zawartości cukrów. Nowy produkt zwiększa asortyment mini browarów o napój atrakcyjny dla dużej grupy konsumentów pragnących zmniejszyć ilość spożywanych kalorii.
  • Technologia produkcji wódki propolisowej i wódki na bazie aloesu.
  • Technologia produkcji chipsów jabłkowych.
 • Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, zgłoszenia patentowe, certyfikaty):
  • Patenty/wzory użytkowe:
   • Sposób prowadzenia fermentacji etanolowej nastawów wysokocukrowych, (Patent 206395).
   • Zastosowanie biopolimerów w procesie fermentacji etanolowej brzeczek i nastawów wysokocukrowych w produkcji napojów alkoholowych, zwłaszcza miodów pitnych, (Zgłoszenie patentowe nr 390917).
   • Sposób otrzymywania drożdży piekarskich zawierających wewnątrzkomórkową trehalozę, (Zgłoszenie patentowe  nr 391773).
   • Sposób wytwarzania chipsów jabłkowych, (Zgłoszenie patentowe nr 383488).

 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

 • Podmioty krajowe:
  • Współpraca z zakładami przemysłowymi głównie branży piwowarskiej i innego przemysłu fermentacyjnego, produkcji napojów orzeźwiających i przetwórstwa owoców, a także branży biopaliwowej.
  • Poza tym  współpraca z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie i Instytutem Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej oraz zakładami przemysłowymi różnych branż przemysłu spożywczego.
 • Podmioty zagraniczne:
  • Wyższa Szkoła Chemiczno-Technologiczna w Pradze, Czechy.
  • Uniwersytet Techniczny w Berlinie, Niemcy.

 

 7. KATEDRA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ I KONSUMPCJI

     Małopolskie Centrum Monitoringu Żywności

 Profil badawczy

 • Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy instrumentalnej do oceny właściwości fizykochemicznych i prozdrowotnych żywności.;
 • Opracowanie procedur badawczych i walidacji metod analitycznych stosowanych do badań żywności.
 • Oznaczanie wartości odżywczej, zawartości substancji bioaktywnych (witamin, białek, aminokwasów) oraz zanieczyszczeń (metale, pestycydy, mykotoksyny) w żywności.
 • Właściwości prozdrowotne nieodżywczych składników żywności m.in. związków fenolowych, glukozynolanów, włókna pokarmowego, fruktanów.
 • Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup ludności.

 Projekty badawczo – rozwojowe

 • Granty:
  • Ocena prozdrowotnego (przeciwmiażdżycowego) oddziaływania jaja kurzego wzbogaconego w sprzężone trieny kwasu linolenowego (CLnA) w badaniach in vitro (mysie makrofagi RAW 264.7) oraz in vivo (myszy genetycznie zmodyfikowane ApoE/LDLr-/-)”.
  • Ocena wybranych funkcjonalnych właściwości produktu wzbogaconego we fruktany różnego pochodzenia w aspekcie profilaktyki osteoporozy - badania in vivo w warunkach hipoalimentacji wapniowej,  z wykorzystaniem modelu samicy rosnącej oraz owariektomizowanej samicy dojrzałej (szczur rasy Wistar)”
 • Projekty: 
  • Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”, studia podyplomowe – Analiza instrumentalna w ocenie jakości żywności,w ramach POKL.

 Kursy, szkolenia, studia podyplomowe, inne

 • Studia podyplomowe - "Analiza instrumentalna w ocenie jakości żywności”.Studia podyplomowe - "Analiza instrumentalna w ocenie jakości żywności”.

Zaplecze badawcze

Katedra w swojej strukturze posiada akredytowane Laboratorium Małopolskie Centrum Monitoringu Żywności - MCMŻ, które składa się z zespołu specjalistycznych laboratoriów analitycznych, świadczących usługi w zakresie nowoczesnych badań analitycznych (m.in. oznaczanie zawartości składników odżywczych oraz zanieczyszczeń).

 Aparatura specjalistyczna

 • spektrometry absorpcji atomowej;
 • Systemy chromatograficzne HPLC
 • GC-MS;
 • Chromatograficzny analizator aminokwasów;
 • Analizatory azotu oraz tłuszczu;
 • System elektroforezy kapilarnej i żelowe.

Oferta dla biznesu

 • Metody akredytowane, w tym analizy:
  • Zawartości aminokwasów metodą chromatografii jonowymiennej  z detekcją spektrofotometryczną;
  • Zawartości kadmu i miedzi metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej  z atomizacją elektrotermiczną;
  • Zawartościazotu (zawartość białka z obliczeń) metodą analizy elementarnej (Dumasa);
  • Zawartości białka, tłuszczu i laktozy w mleku pełnym lub częściowo odtłuszczonym metodą spektrometrii w podczerwieni.
 • Metody nieakredytowane:
  • Zawartość suchej masy (wilgotności);
  • Zawartość popiołu;
  • Ekstrakcja tłuszczu;
  • Zawartość tłuszczu ogólnego;
  • Zawartość Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn metodą  atomowej spektrometrii absorpcyjnej  z atomizacją w płomieniu;
  • Zawartość błonnika;
  • Wartość odżywcza żywności;
  • Zawartość fosforu.
 • Konsultacje w zakresie:
  • Technologii gastronomicznej;
  • Projektowania zakładów gastronomicznych;
  • Żywienia człowieka i dietetyki.
 • Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, zgłoszenia patentowe, certyfikaty):
  • Patenty/wzory użytkowe:
   • Verfahren zur Herstellung gebräunter Lebensmittel (nr P211036/1984).
  • Certyfikaty:
   • Certyfikat Akredytacji  Laboratorium Badawczego, nr AB 1369 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, z 2012 r.

 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

 • Podmioty krajowe:
  • Katedry Uniwersytetu Rolniczego (zlecenia wewnętrzne, umowy).
  • Zakłady przemysłu spożywczego.
  • Laboratoria usługowe.
  • Instytuty badawcze (zlecenia zewnętrzne, umowy).
 • Podmioty zagraniczne:
  • University in Zlin, Faculty of Technology, Department of Food Ingeneering, Czechy.
  • Slovenska Polnohospodarska Univerzita v Nitre, Fakulta Biotechnologie a Potravinarstva, Katedra Biochemie a Biotechnologie, Slowacja.
  • Universität für Bodenkultur Wien, Department für Chemie, Abteilung für Organische Chemie, Austria.
  • Çukurova University, Faculty of Fisheries, Adana, Turcja.

 

 8. KATEDRA ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

 Profil badawczy

 • Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup ludności.
 • Badania składu podstawowego oraz wpływu dodatków funkcjonalnych i procesów technologicznych na wybrane parametry jakości zdrowotnej produktów spożywczych.
 • Badania fizjologiczne z użyciem zwierząt laboratoryjnych.
 • Badania z zakresu nutrigenomiki.

Kursy, szkolenia, studia podyplomowe, inne

 • Studia Podyplomowe „Żywienie Człowieka i Dietetyka”.
 • Szkolenia dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur w doświadczeniach na zwierzętach.

 Zaplecze badawcze
•     Pracownie:

 • Pracownia Żywienia Człowieka;
 • Pracownia Technologii Gastronomicznej;
 • Pracownia Higieny i Toksykologii Żywności;
 • Pracownia Chromatografii Gazowej;
 • Pracownia Mikroskopii i Histologii;
 • Pracownia Żywności Funkcjonalnej;
 • Pracownia Nutrigenomiki i Hodowli Komórkowej;
 • Zwierzętarnia.

 Aparatura specjalistyczna

 • Uniwersalny ekstraktor tłuszczu Soxtec;
 • Aparat do oznaczania włókna Fibertec;
 • Zestaw do oznaczania azotu Kiejltec 8200;
 • Liofilizator alpha 6581;
 • Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym GC-MS
 • Autoklaw ASV;
 • Mikroskop Nikon Eklipse E-400;
 • Zestaw spektrofotometryczny UV;
 • Kriostat Leica CM1850UV;
 • System chromatografii FPLC;
 • Komora laminarna z modułem do hodowli w warunkach atmosfery CO2/CO;
 • System do analizy ekspresji genów w czasie rzeczywistym RT-PCR;
 • Spektrofotometr Multiscan GO, 51119300;
 • Urządzenie do anestezji zwierząt laboratoryjnych;
 • Analizator składu ciała Tanita SC-330.

 Oferta dla biznesu

Badania:

 • Wykonujemy analizy składu podstawowego produktów spożywczych.
 • Umożliwiamy przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Lokalnej Komisji Etycznej.
 • Umożliwiamy przeprowadzanie badań na liniach komórkowych.

Doradztwo:

 • Wykłady, szkolenia, instruktaże dla nauczycieli i młodzieży szkolnej oraz dla innych grup ludności.

Konsultacje:

 • W zakresie profilu badawczego Katedry.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

 Podmioty krajowe:

 • Katedry Uniwersytetu Rolniczego (zlecenia wewnętrzne, umowy);
 • Zakład Żywienia Zwierząt, Instytutu Zootechniki w Krakowie;
 • Katedra Biochemii Lekarskiej, Collegium Medicum UJ;
 • Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki, Collegium Medicum UJ;
 • Jagiellonia Centre for Experimental Therapeutics i Zakład Farmakologii Doświadczalnej Katedry Farmakologii, Collegium Medicum UJ;
 • Zakład Anatomii Porównawczej, Instytutu Zoologii UJ;
 • Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • Olimp Laboratories Sp. z o.o.  Nagawczyna 109c, 39-200 Dębica;
 • ZooLab – pasze eksperymentalne, ul. Zielona 14, 28-340 Sędziszów;
 • Regis Sp. z o.o. ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków;
 • Grupa Maspex Wadowice, Legionów 37, 34-100 Wadowice.

Podmioty zagraniczne:

 • Food, Nutrition and Health Faculty of Land and Food Systems University of British Columbia, Vancouver, Kanada;
 • Department of Cardiovascular Science, University of Leicester, Wielka Brytania;
 • Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech University of Live Sciences Prague, Czechy.

 

9.KATEDRA INŻYNIERII I APARATURY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Profil badawczy 

 • Badania z zakresu technologii żywności, inżynierii procesowej
 • Niekonwencjonalne źródła białka - analiza źródeł, izolacja białek, charakterystyka fizykochemiczna oraz właściwości funkcjonalnych, potencjalne zastosowanie
 • Porównanie właściwości fizykochemicznych polisacharydów i białek pozyskiwanych z różnych źródeł
 • Wpływ metod uprawy roślin i stosowanych zabiegów agrotechnicznych na właściwości fizykochemiczne skrobi z nich wyizolowanej 
 • Otrzymywanie nowych materiałów polimerowych na bazie surowców skrobiowych
 • Zastosowanie surowców spożywczych do produkcji naturalnych kosmetyków
 • Właściwości mechaniczne żywności i kosmetyków (reologia i tekstura)
 • Badania wytrzymałościowe nowych materiałów na bazie biopolimerów
 • Skaningowa kalorymetria różnicowa w badaniach żywności.
 • Badania nad stabilności i trwałością surowców i produktów spożywczych. Wykresy fazowe żywności.

 

Dydaktyka, tematyka

 • Maszynoznawstwo
 • Aparatura przemysłu spożywczego
 • Inżynieria procesowa, bioprocesowa i bioreaktorowa
 • Chemia fizyczna, fizykochemia biopolimerów
 • Podstawy procesów technologicznych w produkcji żywności
 • Właściwości mechaniczne i teksturalne surowców i produktów spożywczych
 • Grafika inżynierska
 • Technologia informacyjna
 • Informatyka stosowana
 • Statystyka stosowana
 • Wyposażenie techniczne w produkcji żywności
 • Wybrane zagadnienia z inżynierii żywności produktów na bazie surowców białkowych
 • Receptura preparatów kosmetycznych
 • Surowce kosmetyczne
 • Opieka nad stażystami (Erasmus, RPO w ramach EFS)

 

 

Projekty badawczo-rozwojowe 

 • N N312 171339 (NCN) Zjawiska "time-dependent" jako obraz strukturotwórczych właściwości skrobi, (2010-2012), 
 • 2013/09/B/NZ9/01774 (NCN) Opracowanie podstaw teoretycznych analizy in situ reologicznych właściwości strukturalnych płynów spożywczych (2014-2017), 
 • N N312 416737 (MNiSW) Badania właściwości blend polisacharydów i polimerów przewodzących jako potencjalnych składników opakowań spożywczych (2009-2011)
 • 2018 - BZ-4703 - Opracowanie receptur deseru oraz kaszki na bazie odpadu poprodukcyjnego mleka roślinnego bazującego na bulwach cibory jadalnej (tigernuts) - dla Galicja Tomaszek
 • BZ-937 - Opinia nt. pieczywa bezglutenowego – dla Piekarnia Żurek
 • BZ-849 - Opinia nt. pieczywa pszennego bez dodatku drożdży na naturalnym zakwasie – dla Piekarnia Żurek
 • 2017 - BZ-920 - Opracowanie receptury mleczka roślinnego z cibory jadalnej (tzw. orzeszków tygrysich - tigernuts) - dla Galicja Tomaszek
 • 2017-2022 BZ-4702 - Optymalizacja procesu produkcji wyrobów garmażeryjnych formowanych z nadzieniem o wydłużonym terminie przydatności do spożycia, przy jednoczesnym wyeliminowaniu substancji konserwujących - dla U Jędrusia sp. Z o.o.
 • Zgłoszenie patentowe: P-434831

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR