Program stażowy dla studentów WTŻ UR

   

 

"Program staży dla studentów Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"


współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2019 r.

 tekst alternatywny

Przed przystąpieniem do projektu proszę o dokładne zapoznanie się z:

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY STUDENCKICH

z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Projektu 
Załącznik nr 2 – Umowa trójstronna
Załącznik do umowy nr 2.1– Indywidualny Program Stażu
Załącznik do umowy nr 2.2– Oświadczenie Stażysty dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
Załącznik do umowy nr 2.3 – Dziennik Stażu
Załącznik do umowy nr 2.4 – Listy obecności
Załącznik do umowy nr 2.5 – Karta czasu pracy
Załącznik do umowy nr 2.6 – Zaświadczenia o odbytym Stażu
Załącznik nr 3 – Wniosek o wypłatę wynagrodzenia (stypendium)
Załącznik nr 4 – Raport końcowy z realizacji Stażu
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie
Załacznik nr 6 - wniosek o zwrot kosztów dojazdu
Załacznik nr 7  - wniosek o zwrot kosztów noclegu

Ankieta ewaluacyjna
Dane uczestnika Projektu
Oświadczenie uczestnika Projektu
Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu
Ankieta dotycząca sytuacji stażysty po zakończeniu udziału w projekcie (do 1 miesiąca)
Ankieta dotycząca statusu osoby na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie (do 3 miesięcy)
Wzór umowy najmu lokalu

 
DANE KONTAKTOWE

Biuro projektu


ul. Balicka 122; 30-149 Kraków
pokój nr: 0.36P (za salami wykładowymi)
tel. 572 594 106
czynne w godz. 10.00-14.00, lub po umówieniu telefonicznym

Kierownik projektu

Adam Florkiewicz; pokój nr: 1.85; tel: 12 662 48 29; a.florkiewicz@ur.krakow.pl

Koordynator wydziałowy

Anna Wisła-Świder ; pokój nr: 1.22; tel: 12 662 47 69; rrwisla@cyf-kr.edu.pl

Specjalista ds. administracyjno finansowych

Katarzyna Bartyzel; pokój nr: 0.36P; tel: 12 662 48 25; k.bartyzel@ur.krakow.pl

Specjalista ds. administracyjnych

Magdalena Małysa-Paśko; pokój nr: 0.36P; tel: 12 662 47 81; magdalena.malysa-pasko@urk.edu.pl

ADRES DO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW


Jeżeli istnieje konieczność przesłania dokumentów projektowych drogą poczty tradycyjnej, proszę to dokonać za pomocą listu  priorytetowego poleconego na adres: Specjalista ds. administracyjnych Magdalena Małysa-Paśko adres j/w

REKRUTACJA

PODPISANIE UMÓW


Warunkiem rozpoczęcia Stażu jest podpisanie:  umowy o staż (Załącznik nr 2);

Umowę tą wypełnia i drukuje Biuro Projektu. W tym celu obowiązkiem Stażysty/ki jest wypełnienie i wysłanie w wersji "online" zawierającego dane jednostki przyjmującej na staż oraz Stażysty. Zredagowane i podpisane umowy będą do odbioru u Specjalisty ds. administracyjnych (adres j/w).

Zadania stażysty

Przed rozpoczęciem stażu Stażysta/ka ma obowiązek dostarczyć do Biura Projektu następujące dokumenty:

 • cztery egzemplarze umowy o Staż (w tym egzemplarz podpisany przez Radcę Prawnego Uczelni) podpisanej przez Stażystę oraz Instytucję Przyjmującą na Staż (Załącznik nr 2);
 • opracowany wspólnie z Opiekunem Stażu Indywidualne Programu Stażu (wraz z częścią dotyczącą harmonogramu pracy Stażysty) (Załącznik nr 2.1. Indywidualny Program Stażu);
 • oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (Załącznik do umowy nr 2.2);
 • formularz "Dane uczestnika projektu";
 • formularz "Oświadczenie uczestnika projektu"
 • formularz "Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu"
 • formularz "Ankieta ewaluacyjna";
 • Druk zgłoszeniowy ZUS ZUA.

 Polisy NNW

Każdy ze Stażystów otrzyma na e-mail podany w dokumentach Projektu wersję elektroniczną Polisy NNW przesłaną przez Agenta Ubezpieczeniowego, którą należy wydrukować i mieć w swoich dokumentach w razie potrzeby.

 Badania lekarskie

Skierowanie wypełnia i wydaje specjalista ds. administracyjnych
Centrum Medyczne 4M Plus
ul. Krowoderska 17; 31-141 Kraków
Rejestracja: tel. 012 307 44 44 godz. 7.30-15.30

 Prezentacja wymagań związanych z refundacją kosztów zakwaterowania oraz podróży

Wymagane standardy kosztów


REALIZACJA STAŻU


W trakcie trwania stażu Stażysta ma obowiązek Systematycznego prowadzenia:

 • Dziennika stażu (Załącznik do umowy nr 2.3);
 • Listy obecności (Załącznik do umowy nr 2.4);
 • Karta czasu pracy (Załącznik do umowy nr 2.5).


Warunkiem wypłaty Stażyście/stce wynagrodzenia (stypendium) przez pierwsze dwa miesiące jest dostarczenie do 5-go dnia roboczego  po przepracowanym miesiącu następujących dokumentów:

 • Dziennika stażu podpisanego przez Opiekuna Stażu (Załącznik do umowy nr 2.3);
 • Listy obecności zaakceptowanej przez Opiekuna Stażu (Załącznik do umowy nr 2.4);
 • Karty czasu pracy (Załącznik do umowy nr 2.5);
 • Wniosku o wypłatę wynagrodzenia (stypendium) (Załącznik nr 3).

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu dokumentu, którego oryginał pozostaje do wglądu i musi zostać przedłożony wraz z pozostałymi dokumentami na zakończenie Stażu. Dostarczenie dokumentacji po terminie skutkować będzie wypłatą wynagrodzenia (stypendium) w kolejnym cyklu rozliczeniowym.
Dokumenty wysłać na adres e-mail: k.bartyzel@ur.krakow.pl
Wypłata trzeciej transzy dokonana zostanie po pozytywnej weryfikacji oryginalnych dokumentów dostarczonych osobiście po zakończeniu Stażu.

Harmonogram udzielanego wsparcia w ramach projektu

 

ZAKOŃCZENIE STAŻU

Na zakończenie Stażu należy sporządzić i dostarczyć:

 • oryginalne dokumenty związane z realizacją stażu;
 • raport końcowy z realizacji stażu (Załącznik nr 4) (min. 5 stron) zgodny z efektami kształcenia na Kierunkach uczestniczących w Projekcie;
 • zaświadczenie o odbytym Stażu (Załącznik do umowy nr 2.6);
 • ankietę ewaluacyjną;
 • druk wyrejestrowujący ZUS ZWUA;


do Biura Projektu w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty ukończenia Stażu.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK