Opis systemu

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Technologii Żywności jest spójny z System Zapewniania Jakości w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie sprawuje Rektor. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Technologii Żywności odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego. 

Mając na względzie powyższe WSZJK uwzględnia:

  • sposoby weryfikowania efektów kształcenia osiągniętych przez studenta na poszczególnych kierunkach studiów,
  • ocenę jakości kształcenia dokonywaną przez studentów i absolwentów,
  • działania mające na celu doskonalenie systemu kształcenia poprzez weryfikację zdefiniowanych efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów z udziałem zarówno interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  • badanie losów zawodowych absolwentów.

 

Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia obejmuje: 1/ udział studentów w pracach na rzecz zapewniania jakości kształcenia polegający m.in. na uczestnictwie w pracach Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich, Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Radzie Wydziału, 2/ udziale przedstawicieli otoczenia społecznego i gospodarczego w określaniu oraz realizacji efektów kształcenia poprzez włączanie ich w prace Rad Programowych poszczególnych kierunków oraz Społecznej Rady Konsultacyjnej powołanej przy Wydziale, a także zlecanie prowadzenia wybranych zajęć specjalistom posiadającym doświadczenie zawodowe w zakresie realizowanych treści kształcenia i współpracę w zakresie odbywania praktyk studenckich.

Istotnym elementem w ocenie prawidłowości realizowanych programów kształcenia jest uzyskiwanie informacji podczas badania losów zawodowych absolwentów. Za prowadzenie ww. badań odpowiedzialne jest Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego Uniwersytetu Rolniczego.

Integralną częścią WSZJK są:

  • Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia,
  • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, w skład której wchodzą dwa zespoły: Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia,
  • Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich,
  • Wydziałowa Komisja ds. Praktyk,
  • Rady Programowe poszczególnych kierunków studiów,
  • Społeczna Rada Konsultacyjna powołana przy Wydziale.

 

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia opiera się o decyzje podejmowane przez Radę Wydziału. Rada Wydziału powołuje, określa i/lub zatwierdza kompetencje wydziałowych komisji  wchodzących w skład WSZJK, regulaminy komisji i rad programowych, procedury opracowane w ramach WSZJK. Rada Wydziału przynajmniej raz w roku akademickim poświęca jedno ze swoich posiedzeń zagadnieniom związanym z procesem dydaktycznym, w tym doskonaleniem jakości kształcenia, zapoznając się z oceną efektów kształcenia przedstawianą przez Dziekana oraz sprawozdaniami właściwych Komisji Wydziałowych.
Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Technologii Żywności sprawuje Dziekan.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR