Zadania Dziekańskiej Komisji

Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia (DKJK) 

 

 1. dr Gabriela Zięć – przewodnicząca 
 2. dr hab. inż. Marek Sady, prof. URK  
 3. dr hab. inż. Anna Sadowska-Rociek, prof. URK 
 4. dr hab. inż. Krzysztof Buksa, prof. URK 
 5. dr Jagoda Majcherczyk 
 6. dr hab. Agnieszka Wikiera, prof. URK 
 7. dr hab. Gohar Khachatryan, prof. URK 
 8. dr inż. Łukasz Skoczylas, prof. URK 
 9. dr inż. Marta Liszka-Skoczylas 
 10. dr Joanna Banaś 
 11. dr inż. Aneta Ciosek 
 12. dr hab. inż. Jacek Rożnowski, prof. URK 
 13. dr inż. Magdalena Januszek 
 14. dr inż. Anna Stępień 
 15. dr hab. inż. Anna Starzyńska-Janiszewska, prof. URK 
 16. dr hab. inż. Wiktor Berski, prof. URK 
 17. dr hab. inż. Joanna Kapusta-Duch, prof. URK 
 18. dr inż. Ewelina Nowak 
 19. dr inż. Urszula Goik 
 20. Przedstawiciel studentów – osoba wskazana przez WRSS 
 21. prof. dr hab. Aneta Kopeć – Prodziekan Wydziału ds. Dydaktycznych i Studenckich (z głosem doradczym) 
 22. prof. dr hab. inż.  Jacek Domagała – Prodziekan Wydziału ds. Dydaktycznych i Studenckich (z głosem doradczym) 

 

Zadania DKJK: 

 • analiza zgodności opisanych w programach studiów zakładanych efektów uczenia się z Polską Ramą Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego;  
 • analiza metod i form kształcenia, sposobów weryfikacji efektów uczenia się, stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz przyczyn ewentualnych niepowodzeń; 
 • analiza wyników oceny procesu dydaktycznego dokonywanej przez studentów;  
 • analiza dostosowania efektów uczenia się uzyskanych w procesie kształcenia do: działalności naukowej w dyscyplinach, postępów w obszarach działalności zawodowej oraz potrzeb rynku pracy;  
 • monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS; 
 • monitorowanie jakości prac dyplomowych oraz procesu dyplomowania; 
 • analiza danych dotyczących karier absolwentów poszczególnych kierunków studiów; 
 • ocena infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w procesie kształcenia; 
 • przygotowanie rocznych raportów samooceny jakości kształcenia na wydziale, ze wskazaniem możliwych działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących w zakresie:  

- metod procesu kształcenia na wydziale, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów studiów, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów i słuchaczy,  

- modernizowania i opracowywania nowych programów studiów,  

- mobilności studentów,  

- kompetencji kadry dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych związanych z procesem kształcenia na wydziale,  

- jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia na wydziale;  

 

 • opracowanie, aktualizacja i doskonalenie własnych procedur jakości kształcenia dostosowanych i wynikających ze specyfiki prowadzonych przez wydział kierunków studiów; 
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dziekana i Rektorską Komisję ds. jakości kształcenia. 

 

Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia:  

 • przewodniczenie pracom DKJK;  
 • ustalanie harmonogramu i wskazywanie członków DKJK do realizacji zadań związanych z oceną jakości kształcenia w poszczególnych obszarach;  
 • bieżące monitorowanie funkcjonowania USZJK na wydziale;  
 • nadzór nad opracowaniem, aktualizacją i doskonaleniem dokumentów USZJK na poziomie wydziału;  
 • współdziałanie z jednostkami wydziału w zakresie działań związanych z jakością kształcenia;  
 • współpraca z właściwym Samorządem studentów, radami kierunków oraz z innymi pełnomocnikami Dziekana w zakresie działań wspierających jakość kształcenia na wydziale; − przedstawianie Kolegium Wydziału oraz przedkładanie Pełnomocnikowi Rektora  ds. jakości kształcenia rocznego raportu samooceny jakości kształcenia na wydziale, wraz z weryfikacją podjętych działań i propozycją działań doskonalących.

 

Roczne raporty samooceny jakości kształcenia na wydziale: 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK