KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Profil

 

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz  nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych  i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.  Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Absolwent kierunku towaroznawstwo jest przygotowany do oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych, do nadzorowania systemów zarządzania jakością oraz bhp w przedsiębiorstwie i do przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu. Posiada również przygotowanie do pracy w: laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji produktów, jednostkach kontrolno-pomiarowych, jednostkach gospodarczych i przemysłowych jako specjalista do spraw jakości i ekspert do spraw produktów oraz w organach nadzoru urzędowego.       

 

Absolwent kierunku dietetyka zdobędzie umiejętności ujęte w standardach kształcenia obowiązujących na Kierunku Dietetyka. Absolwent będzie posiadał wiedzę z  zakresu żywienia człowieka zdrowego i  zagrożonego bądź dotkniętego chorobami zaliczanymi do chronicznych chorób  niezakaźnych. Będzie przygotowany do planowania racjonalnego żywienia  różnych grup ludności, planowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet. Absolwent   nabędzie umiejętności pozwalające na wykonywanie oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia i rozpoznawania niedożywienia,  w celu profilaktyki bądź  zapobiegania chorobom dietozależnym i innym.  Będzie posiadał wiedzę w zakresie profilaktyki leczniczej,  umożliwiającej  organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu zdrowia, a także dzięki zdobytej wiedzy będzie prowadził edukacje żywieniową. Nabędzie wiedzę z zakresu  systemów kontroli bezpieczeństwa i jakości produktów  żywnościowych i potraw.Absolwenci Wydziału znajdują zatrudnienie w następujących przedsiębiorstwach i instytucjach: cukrownie, słodownie, browary, drożdżownie, gorzelnie, winiarnie, piekarnie oraz zakłady chłodnicze, przetwórstwa mleka i mięsa, zbożowe i przemysłu ziemniaczanego, cukiernicze i koncentratów spożywczych, produkcji kwasów organicznych i preparatów enzymatycznych, farmaceutyczne, garmażeryjne i żywienia zbiorowego, a także szkoły podstawowe, średnie i wyższe, laboratoria referencyjne służb kontrolnych, przemysłowe i badawczo-rozwojowe, placówki naukowe i jednostki administracji gospodarczej zajmujące się kontrolą oraz dystrybucją i marketingiem żywności.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies