KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Staże i szkolenia

 

 

"Staż - pierwszy krok do sukcesu"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2017 r.

 

P   R   O   G   R   A   M                A   R   C   H   I   W   A   L   N   Y

 

Przed przystąpieniem do projektu proszę o dokładne zapoznanie się z:

REGULAMINEM KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH STAŻY STUDENCKICH

 

Załączniki do niniejszego Regulaminu:

Formularz zgłoszeniowy do Projektu –
Załącznik nr 1
Oświadczenie o znajomości języka obcego – Załącznik nr 2
Umowa trójstronna – Załącznik nr 3
Indywidualny Program Stażu –
Załącznik do umowy nr 3.1
Oświadczenie Stażysty dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych –
Zał. do umowy nr 3.2
Dziennik Stażu –
Załącznik do umowy nr 3.3
Listy obecności – Załącznik do umowy nr 3.4
Zaświadczenia o odbytym Stażu –
Załącznik do umowy nr 3.5
Umowa 2 stronna –
Załącznik nr 4
Oświadczenie o nie przekroczeniu 276 godz. –
Załącznik do umowy nr 4.1
Oświadczenie Opiekuna dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych –
Zał. do umowy nr 4.2
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia (stypendium) –
Załącznik nr 5
Sprawozdanie końcowe –
Załącznik nr 6
Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie –
Załącznik nr 7
Pre/post test
Ankieta ewaluacyjna
Ankieta dotycząca sytuacji stażysty po zakończeniu udziału w projekcie (do 1 miesiąca)
Ankieta dotycząca statusu osoby na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie (do 3 miesięcy)
Dane uczestnika projektu
Oświadczenie uczestnika projektu
Druk ZUS ZZA
Druk ZUS ZUA
Druk ZUS ZWUA

 

DANE KONTAKTOWE


Biuro projektu

• Biuro Programów Dydaktyczno - Naukowych; Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego;
al. Mickiewicza 21, pok. 1B; 31-120 Kraków
czynne w godz. 10.00-14.00, lub po umówieniu telefonicznym

Kierownik projektu (jednocześnie odpowiedzialny za staże krajowe)

• Adam Florkiewicz; pokój nr: 1.85; tel: 12 662 48 29; a.florkiewicz@ur.krakow.pl

Koordynator wydziałowy (jednocześnie odpowiedzialna za staże zagraniczne)

• Anna Wisła-Świder ; pokój nr: 1.22; tel: 12 662 47 69; rrwisla@cyf-kr.edu.pl

Specjalista ds. administracyjno finansowych

• Katarzyna Trochanowska; tel. 12 662 44 25; k.trochanowska@ur.krakow.pl
Biuro Programów Dydaktyczno - Naukowych; Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego; al. Mickiewicza 21, pok. 1B; 31-120 Kraków

Specjalista ds. administracyjnych

• Agnieszka Kapczyńska-Pacześ; tel: 12 662 44 25, a.paczes@ur.krakow.pl
Biuro Programów Dydaktyczno - Naukowych; Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego; al. Mickiewicza 21, pok. 6; 31-120 Kraków

 

ADRES DO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW


Jeżeli istnieje konieczność przesłania dokumentów projektowych drogą poczty tradycyjnej, proszę tego dokonać za pomocą listu  priorytetowego poleconego na adres:
Specjalista ds. administracyjnych
Agnieszka Kapczyńska-Pacześ adres j/w

 

REKRUTACJA


Lista rankingowa aplikujących na staż; 17.03.2017r.

 

 

PODPISANIE UMÓW


Warunkiem rozpoczęcia Stażu jest podpisanie:

• umowy trójstronnej (Załącznik nr 3);
• umowy dwustronnej (Załącznik nr 4).

 

 

Umowy te wypełnia i drukuje Biuro Projektu. W tym celu obowiązkiem Stażysty/ki jest wypełnienie i wysłanie FORMULARZ 1 w wersji "online" zawierającego dane jednostki przyjmującej na staż oraz Stażysty.
Zredagowane i podpisane umowy będą do odbioru u Specjalisty ds. administracyjnych (adres j/w).


Zadania stażysty

 

Przed rozpoczęciem stażu Stażysta/ka ma obowiązek dostarczyć do Biura Projektu następujące dokumenty:

• trzy egzemplarze umowy trójstronnej (w tym egzemplarz podpisany przez Radcę Prawnego Uczelni) podpisanej przez Stażystę/kę oraz Instytucję Przyjmującą na Staż (Załącznik nr 3);
• dwa egzemplarze umowy dwustronnej (Załącznik nr 4) popisane przez Opiekuna;
• opracowany wspólnie z Opiekunem Stażu Indywidualny Program Stażu (wraz z częścią dotyczącą harmonogramu pracy Stażysty).
W przypadku stażu krajowego (Indywidualny Program Stażu - Załącznik do umowy nr 3.1), w przypadku stażu zagranicznego Indywidualny Program Stażu opracowany w języku angielskim lub języku urzędowym kraju odbywania stażu;
• oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (Załącznik do umowy nr 3.2);
• formularz "Dane uczestnika projektu";
• formularz "Oświadczenie uczestnika projektu";
• Pre test;
• Druk zgłoszeniowy ZUS ZUA.

 

Zadania opiekuna

Z opiekunem Stażysty/ki podpisana zostanie umowa dwustronna (Załącznik nr 4).
W celu wypełnienia umowy dwustronnej (Załącznik nr 4) uprasza się Opiekunów o wypełnienie i wysłanie FORMULARZ 2 w wersji "online", lub przesłanie na adres Specjalisty ds. administracyjnych (adres j/w) swoich danych zawartych w umowie w formie pisemnej na FORMULARZ 3.
Wynagrodzenie dla Opiekunów wypłacane będzie jednorazowo po zakończeniu stażu. Opiekun zobowiązany jest dodatkowo do uzupełnienia i dostarczenia do Biura Projektu:

• oświadczenia dotyczącego nie przekraczania 276 godzin pracy na rzecz projektów i pracy w instytucjach publicznych (Załącznik do umowy nr 4.1);
• oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeniowego (Załącznik do umowy nr 4.2);
• druk ZUS ZZA.


Polisy NNW

Każdy ze Stażystów, po wykonaniu badań lekarskich otrzyma na mail podany w dokumentach Projektu wersję elektroniczną Polisy NNW przesłaną przez Agenta Ubezpieczeniowego Firmy COMPENSA Vienna Insurance Group, którą należy wydrukować i mieć w swoich dokumentach w razie potrzeby.
Obowiązkowe badania lekarskie dla stażystów
Zgodnie z wymogami Projektu, badania wykonują tylko stażyści staży zagranicznych w Przychodni ESKULAP, Os. Złota Jesień 7, 31-827 Kraków, nr tel: (12)644-98-99. Badania można wykonywać od 28 czerwca 2016 roku. Proszę, aby w pierwszej kolejności na badania wykonali Stażyści rozpoczynający staż w terminie 1-4 lipca 2016 roku. Przychodnia otrzymała Listę Stażystów, na którą w Rejestracji Przychodni należy się powołać. Nie potrzebujecie Państwo żadnych skierowań.

REALIZACJA STAŻU


W trakcie trwania stażu Stażysta ma obowiązek Systematycznego prowadzenia:

• Dziennika stażu (Załącznik do umowy nr 3.3);
• Listy obecności (Załącznik do umowy nr 3.4).

Warunkiem wypłaty Stażyście/stce wynagrodzenia (stypendium) przez pierwsze dwa miesiące jest dostarczenie do 5-go dnia roboczego  po przepracowanym miesiącu następujących dokumentów:

• Dziennika stażu podpisanego przez Opiekuna Stażu (Załącznik do umowy nr 3.3);
• Listy obecności zaakceptowanej przez Opiekuna Stażu (Załącznik do umowy nr 3.4);
• Wniosku o wypłatę wynagrodzenia (stypendium) (Wniosek - Załącznik nr 5).

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć za pośrednictwem pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu, którego oryginał pozostaje do wglądu i musi zostać przedłożony wraz z pozostałymi dokumentami na zakończenie stażu. Dostarczenie dokumentacji po terminie skutkować będzie wypłatą wynagrodzenia (stypendium) w kolejnym cyklu rozliczeniowym.
Dokumenty wysłać na adres e-mail:
k.trochanowska@ur.krakow.pl.
W temacie listu umieścić słowo "Stypendium 2 - Imię i Nazwisko".
Wypłata trzeciej transzy dokonana zostanie po pozytywnej weryfikacji oryginalnych dokumentów dostarczonych osobiście.


ZAKOŃCZENIE STAŻU


Na zakończenie stażu należy sporządzić i dostarczyć:

• oryginalne dokumenty związane z realizacją stażu;
• sprawozdanie końcowe wg ustalonego wzoru (Załącznik nr 6) (min. 5 stron) zgodne z efektami kształcenia na Kierunku Technologii Żywności i Żywienia Człowieka;
• zaświadczenie o odbytym Stażu wydany
• ankietę ewaluacyjną;m przez Instytucję Przyjmującą na Staż (Załącznik do umowy nr 3.5);
• post-test;
• druk wyrejestrowujący stażystę ZUS ZWUA;
• druk wyrejestrowujący opiekuna ZUS ZWUA.

do Biura Projektu w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty ukończenia Stażu.

HARMONOGRAM ODYWANIA STAŻU


Harmonogram odbywania stażu - I edycja - Pobierz

Harmonogram odbywania stażu - II edycja - Pobierz

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies