Rekrutacja krok po kroku

Studia I stopnia

KROK I - REJESTRACJA KANDYDATA W SYSTEMIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ - ERK:

 1. Załóż konto w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów ERK, uważnie wprowadź swoje dane i sprawdź je (jeżeli potrzebujesz pomocy skorzystaj z instrukcji umieszczonej na stronie ERK).
 2. Zatwierdź wprowadzone dane.
 3. Zapamiętaj swój identyfikator i hasło, z którego będziesz korzystał przy każdorazowym logowaniu się do ERK - WAŻNE !!!
 4. Wybierz rodzaj studiów: I stopień (inżynierskie).
 5. Wybierz formę studiów: stacjonarne lub niestacjonarne.
 6. Wybierz kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Towaroznawstwo, Dietetyka, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności (bez tego Twoje konto nie jest widoczne dla Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, dlatego możesz zostać pominięty na liście rankingowej) - WAŻNE !!!
 7. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (85 zł) na numer rachunku bankowego wygenerowany indywidualnie dla Twojego konta ERK (Twoja rejestracja uzyska status rejestracji potwierdzonej dopiero po wpłynięciu i zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, co zajmuje około 3 dni).
 8. Po upływie terminu rejestracji, kontroluj swoje konto ERK, w celu sprawdzenia wyniku kwalifikacji na studia, który Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przekazuje z reguły w ciągu 2-3 dni (nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia rejestracji).

KROK II - PROCEDURA PRZYJĘCIA KANDYDATA PO ZMIANIE STATUSU KONTA W SYSTEMIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ - ERK:

 1. Uzupełnij w systemie ERK wymagane dane, o które poprosi system ERK po uzyskaniu statusu "przyjęty na studia".
 2. Wydrukuj i podpisz podanie na studia wygenerowane przez system ERK.
 3. Dokonaj opłaty za legitymację i indeks (jeśli oprócz indeksu elektronicznego chcesz mieć indeks w formie papierowej).

KROK III - KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI NA STUDIA SKŁADAJĄ W USTALONYM PRZEZ WYDZIAŁOWĄ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ TERMINIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. Podpisany wydruk ankiety osobowej wraz z oświadczeniami w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 2. Kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i obowiązujące zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał świadectwa do wglądu),
 3. Kandydaci z tzw. "starą maturą", zdawaną przed 2005 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6 zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Sekretarza Komisji,
 4. Podpisany wydruk podania ERK, dostępny dopiero po zakwalifikowaniu kandydata na studia,
 5. 1 aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm,
 6. Kopie innych dokumentów (oryginał do wglądu) uprawniających do podjęcia studiów na Uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych,
 7. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 8. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzajacego znajomość języka obcego, w którym bedą prowadzone studia (oryginał do wglądu),
 9. Dowód opłaty za legitymację - którą należy wnieść na konto właściwego wydziału (patrz: opłaty).

WAŻNE !!! Dokumenty Kandydat składa osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, ale tylko w przypadku, gdy posiada ona pełnomocnictwo, u Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Technologii Żywności w Biurze Rekrutacji.

UWAGA !!! Kandydaci ze „starą maturą” zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

UWAGA !!! Informacje dotyczące terminu rozpoczęcia roku akademickiego, rozkładu zajęć, pomocy materialnej, przydziału miejsc w domu studenckim otrzymasz w dziekanacie Wydziału Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pokój 1.32/1 (I piętro) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy, kiedy dziekanat jest nieczynny) w godzinach od 10:00 do 13:00 lub telefonicznie: 12 662 47 48 lub 12 662 47 49.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR