Rekrutacja krok po kroku

Studia I stopnia

KROK I - REJESTRACJA KANDYDATA W SYSTEMIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ - IRK:

 1. Zakładasz i aktywujesz konto w IRK
 2. Wypełniasz po kolei formularze oraz wgrywasz swoją aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 3. Wprowadzasz wyniki lub udzielasz zgody na pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur KReM (dotyczy kandydatów na I stopień lub jednolite studia magisterskie).
 4. Wybierasz studia z katalogu i rejestrujesz się.
 5. Dokonujesz opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta wygenerowany w IRK.
 6. Czekasz na wyniki.

KROK II - KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI NA STUDIA SKŁADAJĄ W USTALONYM PRZEZ WYDZIAŁOWĄ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ TERMINIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:
 
 1.  Podpisany wydruk podania IRK wraz z ankietą osobową, dostępny dopiero po zakwalifikowaniu kandydata na studia.
 2.  Kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i obowiązujące zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał świadectwa do wglądu).
 3.  Kandydaci z tzw. "starą maturą", zdawaną przed 2005 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6 zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Sekretarza Komisji.
 4.  Aktualna fotografia kandydata w formie elektronicznej, którą należy wgrać do systemu IRK, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm.
 5.  Kopie innych dokumentów (oryginał do wglądu) uprawniających do podjęcia studiów na Uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.
 6.  Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 7.  Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzajacego znajomość języka obcego, w którym bedą prowadzone studia (oryginał do wglądu).
 8.  Dowód opłaty za legitymację - którą należy wnieść na konto właściwego wydziału (patrz: opłaty). Osoby przyjęte na weterynarię wnoszą opłatę za legitymację na konto Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej.
 9.  Oświadczenie dla MPK.
 10. Wydruk potwierdzenia złożenia dokumentów.
 
WAŻNE!!! Dokumenty Kandydat składa osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, ale tylko w przypadku, gdy posiada ona pełnomocnictwo, u Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Technologii Żywności w Biurze Rekrutacji.
 
UWAGA!!! Kandydaci ze „starą maturą” zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 
UWAGA!!! Informacje dotyczące terminu rozpoczęcia roku akademickiego, rozkładu zajęć, pomocy materialnej, przydziału miejsc w domu studenckim otrzymasz w dziekanacie Wydziału Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pokój 1.32/1 (I piętro) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy, kiedy dziekanat jest nieczynny) w godzinach od 10:00 do 13:00 lub telefonicznie: 12 662 47 48 lub 12 662 47 49.

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK