KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Praktyki Dyplomowe

Po zakończeniu praktyki prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże osobom odpowiedzialnym za organizację praktyk na poziomie Wydziału weryfikację miejsc ich odbywania, a co za tym idzie podniesienie jakości kształcenia. Formularz oceny praktyki studenckiej realizowanej w ramach studiów na Wydziale Technologii Żywności - Wypełnij ankiete

Jak zorganizować praktykę „krok po kroku”

 

1. Student zapoznaje się z RAMOWYM PROGRAMEM PRAKTYK ZAWODOWYCH właściwym dla studiowanego Kierunku:

2. Zgodnie z wytycznymi Ramowego Programu Praktyk oraz po konsultacji z promotorem pracy magisterskiej, student wypełnia PODANIE, które po podpisaniu przez Wydziałowego Koordynatora ds. Praktyk (dr inż. Adam Florkiewicz, a.florkiewicz@ur.krakow.pl, 12 662 48 29) składa do wybranego zakładu pracy.

Podania do podpisu można pozostawić w Dziekanacie, gdzie podpisane będzie do odbioru.

 

Student składa do wybranego zakładu pracy;

Przykładowa LISTA ZAKŁADÓW, w których w ubiegłych latach studenci odbywali praktyki.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

BRANTAG POLSKA sp. z o.o.

Kuchnia Brawaty sp. j.

 

3. Po wyrażeniu pisemenj zgody (np. na podaniu) przez zakład pracy na odbycie praktyki, student wypełnia druk PLAN PRAKTYK , który zatwierdza Wydziałowy Koordynator Praktyk.

4. Do 30 kwietnia danego roku należy wypełnić i wysłać  FORMULARZ, zawierający szczegółowe dane. Na podstawie otrzymanych danych zredagowana zostanie porozumienie/umowa pomiędzy Uczelnią a Zakładem przyjmującym praktykanta. Powyższe umowy Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego przygotowuje i wysyła listownie do wskazanego (przez studenta) zakładu pracy (ma to na celu m.in. weryfikację deklaracji).

 

POROZUMIENIE dotyczące organizacji praktyk studenckich - wzór do wgląd

 

Studenci rozpoczynający praktykę powinni:

  1. być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jeżeli student jest ubezpieczony poza uczelnią, to przed rozpoczęciem praktyk wpisuje nr polisy i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego do planu praktyk. Niektóre zakłady pracy wymagają przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego wykupienie polisy przed rozpoczęciem praktyk;
  2. posiadać aktualne w okresie trwania praktyki badania lekarskie, potwierdzające zdolność do ich odbycia. Skierowanie na w/w badania można odebrać w dziekanacie Wydziału;
  3. posiadać odzież ochronną wymaganą przez zakład, w którym odbywana jest praktyka.

 

5. Po odbyciu praktyki student celem zaliczenia przedmiotu "Praktyka" zgłasza się do Koordynatora Praktyk na swojej Katedrze (lista poniżej). Zaliczenie praktyki należy uzyskać najpóźniej do 21 września danego roku.

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki:

  1. DZIENNIK PRAKTYK (uzupełniony wraz z pozytywną opinią zakładowego opiekuna praktyk);
  2. Sprawozdanie z praktyk (powinno być przygotowane zgodnie z wytycznymi Ramowego Programu Praktyk, wielkość 3-6 stron).

 

 

WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZALICZAJĄCYCH PRAKTYKI NA KIERUNKACH: TŻ, JiBŻ, TOW

Imię i nazwisko:

Kontakt:

Termin zaliczenia:

Dr inż. Małgorzata Bączkowicz m.baczkowicz@ur.krakow.pl  10-12.09.2018 r. godz. 10.00-12.00
Dr inż. Adam Florkiewicz a.florkiewicz@ur.krakow.pl    

03-05.09.2018 r. godz. 10.00-13.00

17-19.09.2018 r. godz. 10.00-13.00

 
Dr hab. inż. Jacek Słupski rrslupsk@cyf-kr.edu.pl 10-20.09.2018 r. godz. 10.00-13.00
Dr hab Rafał Ziobro rrziobro@cyf-kr.edu.pl 11-13.09.2018 r. godz. 10.00-14.00

18-20.09.2018 r. godz. 10.00-14.00

 
Dr inż. Maciej Kabziński m.kabzinski@ur.krakow.pl             11-13.09.2018 r. godz. 10.00-13.00
Dr inż. Jerzy Pałasiński j.palasinski@ur.krakow.pl      17-21.09.2018 r. godz. 11.00-14.00
Dr inż. Monika Cioch m.cioch@ur.krakow.pl         11-13.09.2018 r. godz. 10.00-13.00 
Dr inż. Bożena Stodolak b.stodolak@ur.krakow.pl          17-21.09.2018 r. godz. 11.00-14.00
Dr inż. Marzena Zając ma.zajac@ur.krakow.pl    24-28.09.2018 r. godz. 9.00-12.00 
Dr Joanna Banaś j.banas@ur.krakow.pl         17-21.09.2018 r. godz. 10.00-13.00
Dr hab. inż. Monika Wszołek, prof. UR rtwszole@cyf-kr.edu.pl   

07.09.2018 r. godz. 10.00-12.00

10.09.2018 r. godz. 10.00-12.00

21.09.2018 r. godz. 9.00-12.00

 

 

WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZALICZAJĄCYCH PRAKTYKI NA KIERUNKU: DIETETYKA

                                                                 Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji

Imię i nazwisko:

Kontakt:

Termin zaliczenia:

Dr Kinga Topolska rrtopols@cyf-kr.edu.pl                (12) 662-48-32 24-26.09.2018 r. godz. 10.00-12.00

 

                                                                 Katedra Żywienia Człowieka

Imię i nazwisko:

Kontakt:

Termin zaliczenia:

Dr inż. Renata Bieżanowska-Kopeć rbiezanowska-kopec@ar.krakow.pl               (12) 662-48-18 06-07.09.2018 r. godz. 10.00-12.00
Dr Ewa Piątkowska e.piatkowska@ur.krakow.pl      (12) 662-48-31  

13-14.09.2018 r. godz. 12.00-14.00

17.09.2018 r. godz. 12.00-14.00

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies