Żywienie człowieka i dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)
Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe
 
UWAGA!!!  OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!  ROZPOCZĘCIE 25 PAŹDZIERNIKA
 
Studia kwalifikacyjne umożliwiają Nauczycielom nabycie uprawnień do prowadzenia kolejnego przedmiotu z zakresu Żywienia człowieka, Dietetyki, Nowoczesnej gastronomii – metod produkcji, wyposażania i projektowania oraz Nowoczesnych Metod Technologii Żywności.

Charakterystyka Studiów:

Studia obejmują 350 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia MNiSW z dnia 23 września 2003 r. pt. „Standardy kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych na studiach wyższych zawodowych, studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych”.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej) w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, punkt II.2.  w programie studiów uwzględniono 60 godzin praktyk (3 punkty ECTS),  a każdy z wymienionych poniżej modułów kształcenia obejmuje nie mniej niż 60 godzin zajęć (nie mniej niż 10 punktów ECTS) oraz  wymagany standardami kształcenia nauczycielskiego przedmiot  „Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych” w wymiarze 10 godzin.

Program studiów składa się z 4 następujących modułów kształcenia:
  • Żywienie człowieka,
  • Dietetyka,
  • Nowoczesna gastronomia – metody produkcji, wyposażenie i projektowanie,
  • Nowoczesne metody technologii żywności.


Przedmioty wchodzące w skład poszczególnych modułów wyszczególnione są w tabeli.


Praktyka odbywana jest w szkole lub innej placówce dydaktycznej, wskazanej przez uczestnika studiów, w  dowolnie wybranym semestrze, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji studiów.  Praktyka obejmuje: hospitacje – 16 h, przygotowanie do prowadzenia zajęć w szkole – 40 h oraz lekcje samodzielne w szkole - 4 h.

 
Czas trwania:

3 semestry  o łącznej liczbie 350 godzin w postaci wykładów, seminariów i ćwiczeń. oraz dodatkowo 60 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele.
Termin rozpoczęcia studiów: październik bieżącego roku.


Koszt Studiów:

dla 1 osoby wynosi 5400, płatne w 3 ratach po 1800 PLN za semestr.
Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem każdego semestru na konto Uniwersytetu Rolniczego: Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z dopiskiem: Studia Podyplomowe Żywienie Człowieka i Dietetyka [kwalifikacyjne dla Nauczycieli].

 

Zasady naboru:

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

  • Wykonywanie zawodu nauczyciela
  • Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub licencjackich o dowolnym profilu
  • Złożenie w sekretariacie lub przesłanie pocztą dokumentów: kserokopii dyplomu, podania o przyjęcie,  podpisanego zobowiązania finansowego płatnego w 3 ratach przed rozpoczęciem każdego semestru, jednej fotografii oraz kwestionariusza osobowego


 
Warunki ukończenia Studiów:

Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz praktyki.

 

Organizatorzy:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Technologii Żywności Katedra Żywienia Człowieka
Kierownik Studiów
Prof. dr hab. inż. Teresa  Leszczyńska
Katedra Żywienia Człowieka
30-149 Kraków,
ul Balicka 122
tel. 012 662 48 14
email: teresa.leszczynska[a]urk.edu.pl
Zgłoszenia prosimy kierować do Sekretariatu Studiów


Sekretariat Studiów:

Mgr inż. Janina Sawina-Pysz
Katedra Żywienia Człowieka
30-149 Kraków, ul Balicka 122
tel 12 662 48 19, 12 662 48 14, kom: 608 484 170
katarzyna.drzewowska@urk.edu.pl

Informacje dodatkowe
Z noclegów można korzystać:

Akademickie Centrum Hotelowe AP ul. Armii Krajowej 9-9A.
http://www.ap.krakow.pl/ach/index.html
DS "Za Kolumnami" tel. 012-662-70-00; ach[a]ap.krakow.pl
DS "Krakowiak" tel. 012-662-64-55; hotel[a]ap.krakow.pl
Magiczny Kraków - http://www.krakow.pl — Turystyka – Tanie spanie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR