Strategia
STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NA LATA 2017 - 2020
 
Wydział Technologii Żywności będąc jednostką organizacyjną Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przyjmuje do swojego programu strategicznego zadania zawarte w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie na lata 2015-2020 z dnia 13 marca 2015 roku. Strategia rozwoju Wydziału jest zaplanowanym programem działań obejmującym kształcenie, badania naukowe, a także współpracę z regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami dydaktycznymi, naukowymi, gospodarczymi oraz administracyjnymi.


Wydział duże znaczenie przywiązuje do realizacji wymienionych poniżej celów i inicjatyw.
 

1. Osiągnięcie wysokiej jakości nauczania gwarantującej odpowiednio wysoki prestiż dyplomu ukończenia studiów I, II i III stopnia prowadzonych na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Realizacja powyższego celu obejmuje następujące działania:
 
 • przekazywanie studentom aktualnej wiedzy z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka, towaroznawstwa, dietetyki, jakości i bezpieczeństwa żywności, bioinżynierii i biotechnologii żywności, a także wykształcenie kreatywności w myśleniu i działaniu wszystkich absolwentów;
 • kształcenie w oparciu o systematycznie aktualizowane programy nauczania uwzględniające zarówno potrzeby gospodarki, jak i sytuację na rynku pracy w kraju i w Unii Europejskiej;
 • stałe doskonalenie systemu kształcenia obejmujące podnoszenie kwalifikacji kadry nauczającej, wykorzystywanie nowoczesnych metod dydaktycznych i technik nauczania, uczestnictwo w studiach podyplomowych, kursach, warsztatach, seminariach i szkoleniach;
 • udoskonalanie funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia w oparciu o opinie m.in. studentów, absolwentów i pracodawców, a szczególnie Społecznej Rady Konsultacyjnej WTŻ;
 • partnerskie relacje między pracownikami i studentami, dbałość o bezpośredni wzajemny kontakt oraz przejrzysty system zarządzania kształceniem ułatwiający wybór kierunku studiów oraz ścieżek specjalizacyjnych;
 • wspomaganie nowych form działalności organizacyjnej studentów inspirujących ich do uzyskania lepszych efektów kształcenia;
 • umiędzynarodowienie procesu kształcenia poprzez wzrost liczby nauczycieli i studentów uczestniczących w wymianie międzynarodowej oraz liczby studentów/doktorantów zagranicznych;
 • zwiększenie roli indywidualnych ścieżek kształcenia i opieki nad studentami szczególnie uzdolnionymi oraz pomocy studentom niepełnosprawnym w osiągnięciu założonych efektów kształcenia;
 • uatrakcyjnienie oferty kształcenia dla przedstawicieli przemysłu spożywczego i innych gałęzi gospodarki.

2. Prowadzenie badań naukowych na najwyższym możliwym poziomie w celu osiągnięcia statusu znaczącego ośrodka w dziedzinie nauk o żywności i żywieniu człowieka w Polsce oraz aspirowanie do rangi ważnego ośrodka naukowego w Europie.

Realizacja drugiego celu jest możliwa dzięki następującym działaniom:

 • zdefiniowanie i przyjęcie podstawowych kierunków zwiększających innowacyjność prowadzonych badań oraz określenie procedur systemowego wspierania kadry naukowej z uwzględnieniem priorytetów rozwoju regionu Polski Południowej;
 • integracja badań naukowych prowadzonych przez Jednostki Wydziału w celu pełnego wykorzystania potencjału intelektualnego pracowników, przestrzeni laboratoryjnej,  aparatury naukowo-badawczej, tworzenie nowych międzykatedralnych zespołów badawczych;
 • odtworzenie czytelnej struktury hierarchicznej w zespołach badawczych, promowanie liderów i umacnianie ich kontaktów z nauką światową oraz stymulowanie do poszukiwań nowych, oryginalnych tematów badań, z obszarów badań podstawowych i stosowanych, zwłaszcza o charakterze interdyscyplinarnym oraz problemów z pogranicza dyscyplin;
 • praca (w komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich) nad znoszeniem barier biurokratycznych utrudniających prowadzenie badań naukowych;
 • zacieśnienie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami i instytucjami naukowymi z uwzględnieniem współpracy w ramach UE; liczniejsze wyjazdy kadry celem nabycia nowych kompetencji badawczych;
 • wdrożenie systemu wspomagania rozwoju naukowego przodujących Jednostek Wydziału oraz pracowników zarówno w zakresie profilu kształcenia, jak i badań naukowych, znajomości języka angielskiego oraz praktycznych zdolności publikowania wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych;
 • poszukiwanie źródeł finansowania badań w przemyśle poprzez aktualizowanie i upowszechnianie oferty usług badawczych dla przemysłu;
 • wzrost aplikacyjności wyników badań poprzez pozyskiwanie badań zamawianych z przemysłu, intensyfikacja wdrożeń, opracowywanie nowych receptur, innowacyjność technologiczna i produktowa, współpraca z przemysłem w ramach funduszy europejskich oraz projektów krajowych w pozyskiwaniu środków na rozwój polskiego przemysłu i zwiększenie jego konkurencyjności i innowacyjności;
 • organizowanie konferencji z udziałem obcokrajowców, stałe podnoszenie rangi organizowanych konferencji oraz publikowanie doniesień konferencyjnych w postaci suplementów do dobrych czasopism naukowych;
 • nawiązywanie nowych i pielęgnowanie istniejących związków z regionem, umożliwiające wspomaganie potrzeb gospodarczo-społecznych i kulturowych regionu.

 

3. Intensyfikacja transferu wyników badań do przemysłu spożywczego oraz instytucji prowadzących urzędową kontrolę jakości żywności, a także utrwalanie więzi z gospodarką kraju.

Zadania te realizowane będą przez:
   

 • wdrożenie zasad trwałej współpracy z organizacjami i instytucjami sektora publicznego oraz gospodarki narodowej, a także intensyfikowanie działania powołanej w 2012 roku Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Technologii Żywności;
 • aktualizowanie oferty programowej studiów podyplomowych oraz poprawę promocji szkoleń, kursów i warsztatów adresowanych do określonych grup odbiorców;
 • podejmowanie działań koncepcyjnych i wdrożeniowych mających na celu zwiększanie produkcji bezpiecznej żywności o wysokiej jakości;
 • upowszechnianie wyników badań i osiągnięć w naukach o żywieniu człowieka i konsumpcji w społeczeństwie;
 • intensyfikacja działań promujących WTŻ.

4. Nowoczesne zarządzanie działalnością Wydziału w opisanych obszarach, bazujące na czytelnych procedurach podejmowania decyzji i ich upowszechniania.

Elementami tego działania są:
   

 • określenie zasad polityki kadrowej spójnej z profilem kształcenia oraz działalnością naukowo-badawczą Wydziału;
 • modernizacja infrastruktury technicznej i socjalnej oraz unowocześnienie wyposażenia aparaturowego;
 • podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu niskiej zastępowalności kadry akademickiej i postępującego niedoboru pracowników ze stopniem doktora;
 • kreowanie wizerunku Wydziału jako jednostki kształcącej dobrych fachowców dla przemysłu, zaradnych, kompetentnych, dysponujących aktualna wiedzą, potrafiących pracować samodzielnie i w grupie, ale też jednostki, w której prowadzi się ważne badania aplikacyjne dla przemysłu.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR