KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Absolwenci

 

Badanie losów zawodowych absolwentów

W październiku 2011 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o szkolnictwie wyższym, która wprowadziła obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych.

Obowiązek ten realizowany jest przez Biuro Karier, które organizuje Badanie Losów Absolwentów. Projekt rozpoczął się od ankietyzacji rocznika 2011/12. Zostali nim objęci absolwenci wszystkich kierunków studiowania realizowanych na Uczelni, w tym również tych, które są prowadzone przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Cele, jakie zostały postawione przed badaniem:

  • określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja;
  • określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy;
  • gromadzenie informacji dotyczących otoczenia gospodarczo-społecznego absolwenta poszukującego pracy;
  • określenie poziomu przydatności programu studiów w pracy zawodowej.

Realizacja założonych celów pozwoli na:

  • uzyskanie szczegółowych informacji na temat wymagań współczesnego rynku pracy znajdującego się w otoczeniu społeczno-gospodarczym Uczelni;
  • przekazanie studentom oraz pracownikom Biura Karier i Kształcenia Praktycznego informacji pomagających w wyborze kariery zawodowej oraz najlepszych sposobów realizacji celów zawodowych absolwenta Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja.

Metodyka badania losów absolwentów:

 

ETAP I — etap wstępny

Każdy absolwent Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja otrzymuje do wypełnienia formularz osobowy wraz z wyrażeniem zgody na: udział w badaniu losów zawodowych absolwentów oraz na przetwarzanie danych osobowych (potrzebnych tylko i wyłącznie do celów niniejszego badania).

Formularz zgłoszeniowy przeznaczony jest dla studentów ostatniego semestru studiów, którzy przygotowują się do obrony pracy inżynierskiej lub magisterskiej.

Druk formularza student otrzymuje w Dziekanacie lub pobiera poniżej:

  Formularz zgody na udział w Badaniu Losów Absolwentów — [pobierz]

Po wypełnieniu prosimy o jego złożenie w Dziekanacie Wydziału lub przesłanie listownie do Biura Karier i Kształcenia Praktycznego, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pokój 21 a.

 

ETAP II — badanie po 12 miesiącach

Rozesłanie kwestionariusza ankiety do osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniu po co najmniej 12 miesiącach od daty ukończenia przez nie studiów. Na podstawie zebranych wyników badań, opracowany zostanie raport cząstkowy.

 

ETAP III — badanie po 5 latach

Analogicznie jak w przypadku etapu II, po upływie 5 lat od momentu ukończenia studiów, pracownik Biura Karier skontaktuje się z absolwentami badanego rocznika i poprosi ich o wypełnienie kolejnej ankiety internetowej (etap III). Na podstawie zebranych wyników zostanie opracowany raport cząstkowy.

Po przeprowadzeniu całego cyklu wszystkich badań, zostanie opracowany raport końcowy, który z założenia ma zaprezentować losy zawodowe absolwentów badanego rocznika.

Celem badania jest poznanie, w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa naszych absolwentów. Uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane w celu wspomożenia procesu podnoszenia jakości kształcenia oraz efektywniejszego dostosowywania oferty kształcenia do wymogów rynku pracy.

Ankieta zostanie przesłana do Państwa drogą elektroniczną w okresie od 6-12 miesięcy od obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej. Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.

Dziękujemy za wypełnienie formularza i życzymy wielu sukcesów!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies