KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Wydarzenia

Listopad 2017
Udostępnij:

Ubezpieczenie


Ubezpieczenie NNW dla Studentów
Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zachęca do wykupienia składki dobrowolnego studenckiego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (w skrócie: NNW) od PZU S.A. Jest to fakultatywna - korzystna dla studentów - forma zabezpieczenia przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, które mogą się zdarzyć nie tylko podczas zajęć/praktyk na uczelni i poza nią, ale również w codziennym życiu prywatnym. Ubezpieczenie to jest dobrowolne - nie ma obowiązku wykupywania go na Uczelni i można ubezpieczyć się u dowolnego ubezpieczyciela.

Nr polisy: 1023631768

Do ubezpieczenia mogą przystąpić:
- studenci stacjonarni i niestacjonarni UR,
- doktoranci stacjonarni i niestacjonarni UR,
- słuchacze studiów podyplomowych UR.

Studenckie ubezpieczenie NNW jest dostępne za 30 zł jednorazowej składki na 30.000 zł sumy ubezpieczenia.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie zdarzenia bez względu na miejsce ich zajścia – zaistniałe na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, i czas – przez 24 godziny na dobę. Zapewniona jest ochrona w każdej sytuacji, np. w czasie nauki/prowadzenia zajęć, w drodze do i z uczelni, a także w czasie zajęć poza uczelnią oraz w życiu prywatnym, w tym podczas wakacji, przerw zimowych, wiosennych i dni świątecznych. Ochrona dotyczy także wypadków powstałych w czasie uprawiania wszelkiego rodzaju sportów (wyczynowo i rekreacyjnie), w tym także wyczynowych uprawianych w ramach zarówno zajęć na uczelni, jak i pozauczelnianych klubów, związków i organizacji sportowych, a także w czasie wolnym. Ochroną objęte są wypadki powstałe podczas udziału we wszelkiego rodzaju zawodach, treningach, zgrupowaniach czy obozach sportowych. Ochrona obejmuje także wszelkie szkody powstałe podczas odbywania praktyk zawodowych oraz w czasie wyjazdów terenowych – związanych z realizacją zajęć.

UWAGA: należy pamiętać o ograniczeniach/wyłączeniach odpowiedzialności – szczegóły w załączonych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia NNW [OWU NNW PZU EDUKACJA]. Aby przystąpić do ubezpieczenia NNW należy wyrazić zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia i otrzymanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, potwierdzone własnoręcznym podpisem na deklaracji

UWAGA: posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW (i/lub opcjonalnie OC) jest obowiązkowe podczas odbywania praktyk, wg oficjalnie dostępnych na Wydziałach UR „Regulaminów studenckich praktyk zawodowych”: „(…) Student zobowiązany jest ubezpieczyć się na okres praktyki od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i/lub od odpowiedzialności cywilnej (OC)”. Koordynatorzy praktyk, ale też ich organizatorzy (firmy, gospodarstwa, zakłady itp.) mogą prosić o okazanie zaświadczenia potwierdzającego wykupienie i posiadanie takiego ubezpieczenia przed rozpoczęciem planowanych ćwiczeń/zajęć terenowych, czy też praktyk zawodowych.

Dodatkowo proponowana jest możliwość zawarcia dobrowolnego studenckiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w skrócie: OC) w życiu prywatnym.
Wysokość jednorazowej składki to 10 zł na 10.000 zł sumy ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:
- odpowiedzialność cywilna studenta, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej;
- odpowiedzialność cywilna pomocy domowej wobec osób trzecich za szkody na osobie lub szkody rzeczowe będące następstwem czynu niedozwolonego (o.c. deliktowa) wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym.
Ochroną objęte są zdarzenia zaistniałe na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przez cały okres ubezpieczenia, tj. 24h na dobę, w tym podczas wakacji, przerw zimowych, wiosennych i dni świątecznych, tj. w czasie nauki/prowadzenia zajęć, w drodze do i z uczelni, a także w czasie zajęć poza uczelnią i w życiu prywatnym, zarówno w miejscu jego zamieszkania, jak i poza nim. Ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo w życiu prywatnym, ponieważ chroni ubezpieczonego (studenta) w razie konieczności zapłaty odszkodowania innym osobom z tytułu wyrządzonej im szkody.

UWAGA: należy pamiętać o ograniczeniach/wyłączeniach odpowiedzialności – szczegóły w załączonych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia OC [6F19_OWU_OC_w_życiu_prywatnym_Zbiorowe_faza 4_1]. Aby przystąpić do ubezpieczenia OC należy wyrazić zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia i otrzymanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, potwierdzone własnoręcznym podpisem na przygotowanym deklaracji

Decydując się na wykupienie obydwu ubezpieczeń, tj. NNW oraz OC, można wypełnić deklarację zbiorczą obu ubezpieczeń - załącznik

Ważność polisy a okres ważności wykupionego ubezpieczenia
Zawarta polisa ubezpieczeniowa jest ważne od 06 października 2017 r. do 05 października 2018 r.
Właściwa ochrona ubezpieczeniowa dla studenta/słuchacza następuje od dnia następnego po zapłaceniu składki i trwa do 05 października 2018 r. bez względu na to, czy student zakończy/przerwie studia w trakcie okresu ubezpieczenia, tj. przed zakończeniem ważności ubezpieczenia.
PRZYKŁAD: student wykupuje ubezpieczenie NNW w dniu 04 grudnia 2017 r. i jest na studiach inżynierskich. Student ten nie będzie kontynuował dalszej nauki (studiów magisterskich) na UR. Jego ubezpieczenie będzie nadal ważne przez całe 10 miesięcy, czyli aż do 05 października 2018 r.

CZAS ZBIÓRKI w 2017 r. - do 14 grudnia.

Wpłat na ubezpieczenie można dokonywać w Biurze Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UR, w Starym Gmachu (Collegium Godlewskiego) przy al. Mickiewicza 21, w pokoju nr 39 – na parterze. Biuro czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:
PON.-WT.-ŚR.-CZW.: 10:00 – 15:00;
PT.: 9:00 – 14:00.
Kontakt z Biurem URSS: tel. 12-662-43-94, e-mail: urss@ur.krakow.pl
Przychodząc do Biura prosimy o przygotowanie dowodu osobistego i odpowiedniej kwoty pieniężnej. Usprawniając nam pracę i oszczędzając Twój czas można przyjść do Biura już z gotowym, CZYTELNIE wypełnioną oraz podpisaną deklaracją, i dokonać wpłaty na wybrane ubezpieczenie.
Można dokonywać wpłat TYLKO GOTÓWKĄ. Nie można opłacić składek przelewem ani dokonywać płatności kartami.

UWAGA: Ubezpieczenia NNW i OC nie są tożsame z ubezpieczeniem ZDROWOTNYM!
Za ubezpieczenie zdrowotne NIE WPŁACA się skłądki, jak do w/w ubezpieczeń.

Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie
--
urss@ur.krakow.pl
www.facebook.com/SamorzadStudentowUR

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies