Czerwiec 2021
Udostępnij:

Zasady sanitarne - Covid19


Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że weszło w życie Zarządzenie Rektora nr 69/2021 – proszę o zapoznanie się z nim. 

Wśród istotnych zapisów jest także ten dotyczący zasad realizacji zajęć stacjonarnych (fragmenty poniżej). 

Przypominam, że na Wydziale Technologii Żywności nadal obowiązują zasady reżimu sanitarnego wprowadzone Zarządzeniem nr 5/2020 Dziekana Wydziału Technologii Żywności z dnia 17 września 2020 r. 

Każdy przypadek zachorowania na COVID-19 oraz skierowania na kwarantannę/ izolację domową pracownika lub studenta nadal należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzu z Zarządzenia Rektora nr 192/2020 do Dziekana (pracownicy) lub Dziekanatu (studenci).

 

Z ZR 69/2020:

§ 5

1. Za organizację zajęć dydaktycznych, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących ograniczeń, odpowiadają właściwi dziekani i kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne.

2. W przypadku organizacji zajęć stacjonarnych:

1) uczestnicy zajęć: studenci, doktoranci zobowiązani są do obligatoryjnego zasłonięcia ust i nosa;

2) podczas prowadzenia zajęć nauczyciel jest zobowiązany do noszenia maseczki ochronnej (lub przyłbicy, gdy istnieją przeciwskazania do noszenia maseczki) i częstej dezynfekcji rąk;

3) zajęcia mogą być prowadzone w grupach, w których warunki lokalowe w danym pomieszczeniu zapewniają 1,5 metra odległości między stanowiskami dydaktycznymi;

4) nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek przed rozpoczęciem zajęć przeliczyć osoby przebywające w sali oraz sprawdzić listę obecności;

5) nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek poinformować o szczegółowych wytycznych dotyczących wymaganych środków ochrony osobistej, w które student jest zobowiązany się zaopatrzyć, aby móc uczestniczyć w zajęciach. Brak tych środków będzie skutkował niemożliwością uczestnictwa w zajęciach, a prowadzący będzie miał prawo odnotować nieobecność studenta.

…. 

4. Niedopuszczalne  jest,  aby podczas zajęć w sali przebywały osoby trzecie, których dane nie zostaną odnotowane na liście obecności.

5. Listy obecności  uczestników  zajęć winny  zostać  przekazane  do  informacji właściwego prodziekana  w  tradycyjnej  formie  lub  elektronicznie,  najpóźniej  na  następny  dzień,  po odbytych  zajęciach,  a  następnie  archiwizowane  w  dziekanacie  na  potrzeby  niniejszego zarządzenia, aż do odwołania.

6. Po zakończonych zajęciach, sala powinna zostać zdezynfekowana i wywietrzona – zaleca się zachowanie co najmniej 15 minutowych odstępów pomiędzy rozpoczęciem kolejnych zajęć. Za dezynfekcję i wietrzenie sali odpowiedzialna będzie osoba wskazana przez dziekana (> tzw. kowidowcy). 

 

Dziekan WTŻ

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR